Poznaj Nas2023-07-04T11:49:45+02:00

Misja i cele

Jesteśmy pozarządową organizacją typu non-profit, która działa lokalnie, regionalnie i międzynarodowo od 2002 roku.

Naszą misją jest działanie na rzecz równych szans, włączenie społeczne, aktywizacja obywatelska i rozwój demokracji. Pragniemy, aby każdy człowiek – niezależnie od płci, wieku, wyznania, narodowości i sytuacji społecznej – miał szanse i możliwości realizacji swojego potencjału, dostęp do praw i przywilejów, do edukacji i kariery, władzy, zasobów i szczęścia.

Chcemy przeciwdziałać stereotypom, uprzedzeniom, wykluczeniu społecznemu i patologiom.

Chronimy prawa człowieka. Wierzymy, że wolność decydowania o swoim życiu i podejmowania własnych wyborów należy się wszystkim ludziom.

Pracujemy, by zapobiegać przemocy, w szczególności wobec kobiet, dziewcząt, dzieci, osób starszych. Czy wiecie, że są miejsca na świecie, w których aż 90% kobiet doświadcza przemocy fizycznej, psychicznej, czy ekonomicznej /zabranianie pracy/?

Pragniemy zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym i społecznym, promujemy demokrację i jej wartości: tolerancję, współdecydowanie, partnerstwo, zaangażowanie.

Promujemy udział obywateli w życiu społecznym i politycznym; pomagamy organizować kampanie wyborcze, uczymy liderów i liderki, budujemy sieci współpracy /networking/, wzmacniamy liderów lokalnie i na całym świecie, również w Afganistanie.

Promujemy wolontariat, w tym Europejski Korpus Solidarności i zdobywanie doświadczenia w organizacjach non-profit zagranicą. Podróże zawodowe są szansą na karierę i oknem na świat.

Promujemy zdrowy, świadomy styl życia i zdrowie reprodukcyjne. Propagujemy aktywność fizyczną i sport, albowiem „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.
Upowszechniamy alternatywne formy wypoczynku, podróży i turystyki, które zmieniają jakość życia, w tym międzykulturowe wyprawy rozwojowe po świecie.

Podejmujemy działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia, reintegracji zawodowej na rynku pracy pracując z osobami bezrobotnymi przy pomocy innowacyjnych, aktywnych metod edukacyjnych /warsztaty, treningi, coaching, mentoring/.

Z zamiłowaniem uprawiamy współpracę międzynarodową z kadrą pozaformalnej edukacji dorosłych i młodzieży z całego świata, bo wierzymy w moc wymiany doświadczeń i uczenia się ponad granicami. Wspólnie z innymi organizacjami rozwijamy nowoczesne, na miarę XXI wieku, metody i programy podnoszące kwalifikacje.

Promujemy dialog między kulturami i obywatelami, wzmacniamy solidarność, która przekracza granice krajów i kontynentów. Uwielbiamy poznawać inne kultury, obyczaje, rytuały. Przez świat niesiemy otwartość wobec odmienności, tolerancję, ciekawość, szacunek.

Upowszechniamy różne metody rozwoju osobistego, które pomagają w podniesieniu jakości życia. Wierzymy, że wszyscy możemy być szczęśliwi i żyć w poczuciu Pełni siebie. Upowszechniamy ideę uważności i świadomego życia. W naszych działaniach sięgamy śmiało po alternatywne metody np. jogę śmiechu, taniec, malarstwo intuicyjne, pracę z oddechem, pracę z ciałem, arteterapię, góroterapię.

Naszą wartością i celem jest także rozwój trzeciego sektora, dlatego szkoleniowo i doradczo wspieramy inne organizacje pozarządowe, szczególnie w dziedzinie planowania projektów i zarządzania nimi.

Uczestniczymy w krajowych i ponadnarodowych sieciach i koalicjach na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, po to by jeszcze skuteczniej stawiać czoło wyzwaniom i budować struktury wsparcia.

Współpracujemy z sektorem biznesowym, bo wierzymy, że „dobra” działalność gospodarcza powinna być oparta na wartościach zrównoważonego rozwoju, partnerstwa i wspierać realizację misji. Współpraca organizacji z sektorem biznesowym ma zatem sens.

Jak działamy

 • prowadzimy kampanie informacyjno-edukacyjne przyczyniające się do zmniejszenia problemów społecznych
 • prezentujemy nasze stanowisko w mediach i lobbujemy
 • publikujemy materiały oraz e-materiały (biuletyny, książki, broszury, ulotki, e-booki);
 • szkolimy i trenujemy przy pomocy aktywnych i nowoczesnych metod edukacji nieformalnej
 • organizujemy wolontariat młodzieżowy w kraju i za granicą
 • opracowujemy innowacyjne metody edukacyjne, w tym edu-platformy i gry
 • prowadzimy Europejski Klub Edukatorów i Młodzieży 
 • organizujemy konferencje, seminaria, marsze, happeningi, festiwale
 • wspieramy liderów senioralnych oraz liderów młodzieżowych
 • prowadzimy prace naukowo-badawcze
 • organizujemy imprezy kulturalne i sportowe, turystyczne i rekreacyjne
 • współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, krajowymi i międzynarodowymi sieciami organizacji
 • współpracujemy z biznesem i instytucjami publicznymi w realizacji wspólnej misji

Zapoznaj się z dokumentami

Zespół

Dane organizacji

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Organizacja pozarządowa typu non-profit, organizacja pożytku publicznego

Adres siedziby: 3 maja 11, Sosnowiec 41-200, Polska
NIP: PL6443093989
Regon: 277815291
Krajowy Rejestr Sądowy: 0000092308
Nr PKD: 94.99
PIC: 945266941
Telefon: 606 976 474
Email do biura: biuro.akt@gmail.com
Skype: aktywne_kobiety
OID numer /Projekty Europejskie/: E10030318
PIC numer /Projekty Europejskie/: 945266941