Współpraca2020-03-31T09:52:18+02:00

GRANTODAWCY i DARCZYŃCY

Serdecznie dziękujemy wrocławskiej firmie AFTERWEB https://afterweb.pl za wsparcie naszego Stowarzyszenia!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ASOS

EOG Fundusze Norweskie

Europejski Fundusz Społeczny

Komisja Europejska w ramach Programu LLP Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”, Młodzież oraz Erasmus+

Sosnowiecka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Mamy przyjemność wyróżnić firmę Adsystem https://www.adsystem.pl/ oferującą nowoczesne materiały reklamowe. Dołączyła ona dziś do grona firm, wspierających nasze Stowarzyszenie. Cieszymy się, mogąc powitać kolejnego Darczyńcę wśród Przyjaciół Aktywnych Kobiet.

Gmina Sosnowiec

Urząd Marszałkowski województwa śląskiego i województwa świętokrzyskiego

Bank Gospodarki Żywnościowej O/Sosnowiec

firma DUREX

Kompania Piwowarska

Osoby prywatne

tekst alternatywny

Jeśli państwa firma lub organizacja utożsamia się z naszymi wartościami i misją, możemy spotkać się na drodze ich realizacji, wspólnie pomagać ludziom i wprowadzać zmiany/innowacje społeczne.

Współpraca z organizacją zaufania społecznego oraz pożytku publicznego przyczyni się do upowszechnienia wizerunku firmy jako instytucji społecznie zaangażowanej i odpowiedzialnej, co zgodne jest z ideą Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie.

Wspólnie możemy realizować projekty społeczne i edukacyjne, prowadzić kampanie na rzecz rozwiązywania problemów i promować wspólne wartości, organizować działania edukacyjne, pomoc grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem czy wzmacniać  tych, którzy dzięki naszej współpracy będą mogli rozwijać skrzydła i potencjał. W ramach współpracy oferujemy pakiety sponsorskie lub partnerskie.

Wypełnij i skontaktuj się z nami!

Nasza organizacja jest od lat partnerem społecznym w wielu projektach i przedsięwzięciach o charakterze lokalnym, międzyregionalnym i międzynarodowym. Jesteśmy podwykonawcą zadań, które wymagają znajomości problemów społecznych i skutecznych, nowoczesnych metod ich rozwiązywania. Od przeszło 15 lat współpracujemy z Ambasadami, Urzędami Marszałkowskimi, Ministerstwami, koalicjami organizacji, innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.

Jeśli szukasz wiarygodnego i doświadczonego partnera do współpracy, skontaktuj się z nami.

Wypełnij i skontaktuj się z nami!

Popierasz równouprawnienie kobiet i mężczyzn? Czujesz, że chciałabyś coś zmienić w otaczającej cię rzeczywistości, by świat był lepiej i sprawiedliwiej urządzony? Chcesz mieć udział we wzmacnianiu kobiecej solidarności i pozytywnych zmianach społecznych? Dołącz do członkiń Stowarzyszenia Aktywne Kobiety!
Jesteśmy gronem kobiet, które działają i pracują po to, by nam wszystkim żyło się lepiej.

Rozwijamy się poznając różne metody rozwoju osobistego. Nasze prawniczki i psycholożki pomagają kobietom w kryzysowych sytuacjach. Edukujemy kobiety, seniorów i młodzież zawodowo, bo wszyscy mogli rozwijać się, pracować zgodnie ze swym potencjałem. Prowadzimy kampanie przeciwko szkodliwym stereotypom, które umniejszają wartość ludzi.

Od niemal dekady aktywnie działamy społecznie na Śląsku, Polsce, w Europie i na świecie.. Są wśród nas socjolożki, kulturoznawczynie, prawniczki, nauczycielki, psycholożki, pielęgniarki, lingwistki. Obrończynie praw człowieka, aktywistki społeczne, trenerki, wizjonerki. Są także i mężczyźni, którzy popierają ideę równouprawnienia i włączenia społecznego.

Zapraszamy Cię do naszego grona!!!

Członkiniom/członkom Stowarzyszenia oferujemy zaproszenia na ciekawe imprezy, dostęp do wartościowych informacji i ogłoszeń, możliwość wpływu na działania organizacji i odbywania wolontariatu, udział w ciekawych wydarzeniach w regionie i na całym świecie, uczestnictwo w realizowanych projektach, współpracę, a także szereg innych korzyści.

ABC PRZYSTĄPIENIA DO ORGANIZACJI

1. Zapoznaj się z regulaminem członkowskim.

 

2. Wypełnij deklarację udziału.

3. Poczekaj na decyzję władz Stowarzyszenia.

4. Wpłać opłatę członkowską.

MATRONAT

W ramach matronatu oferujemy wsparcie projektom społecznym i edukacyjnym oraz akcjom zgodnym z naszą misją i priorytetami.

Propozycje zaangażowania się w projekty i inicjatywy będą rozpatrywane pod względem następujących kryteriów:

1. Charakter i cele przedsięwzięcia:

– nie mogą być sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia Aktywne Kobiety
– nie mogą być dyskryminujące dla żadnej grupy społecznej
– nie mogą mieć charakteru partyjnego lub wyznaniowego
– powinny być związane z naszą działalnością:

 • z działaniami na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
 • z działaniami na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w różnych dziedzinach życia
 • z pomocą w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji, umożliwiającym kobietom czynny udział w różnych dziedzinach życia
 • z działaniami, mającymi na celu poprawę sytuacji kobiet.
 • z działaniami na rzecz zwiększenia aktywności seniorów
 • z działaniami na rzecz podnoszenia jakości edukacji pozaformalnej

 

2. Możliwy charakter zaangażowania Stowarzyszenia Aktywne Kobiety:

– matronat np. publikacji, wydarzenia, konferencji etc
– wsparcie merytoryczne
– wystąpienie kadry Stowarzyszenia Aktywne Kobiety

3. Minimalny czas na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji wynosi co najmniej 1 miesiąc.

4. Partnerów, pragnących nawiązać z nami współpracę, prosimy o poczynienie na rzecz Stowarzyszenia Aktywne Kobiety darowizny, która posłuży nam do realizacji naszych celów statutowych.

Propozycje należy zgłaszać na maila: promocja.sak@gmail.com

PRACUJ Z PASJĄ!

Osobom, które zainteresowane są zdobyciem doświadczenia zawodowego w organizacji pozarządowej oferujemy możliwość odbycia praktyki i stażu w naszym biurze w Sosnowcu. Z nami nauczysz się planowania projektów społecznych i zarządzania nimi, promowania działalności społecznej, marketingu, social mediów; aktywizacji społeczności lokalnej, współpracy z partnerami lokalnymi i wystąpień publicznych.

Możesz zdobyć doświadczenie w realizacji projektów młodzieżowych, senioralnych i kobiecych, poświęconych rozwojowi zawodowemu, obywatelskiemu, osobistemu i publicznemu. W naszym biurze jest także możliwość rozwinięcia skrzydeł jako informatyk, grafik, pracownik biurowy, księgowy, prawnik, psycholog, terapeuta czy facylitator.

To, co odróżnia nas od innych podmiotów to kreatywna praca zgodna z wartościami i pasją.

Na staż zapraszamy osoby, które mają wcześniejsze doświadczenie w pracy wolontariackiej, lubią pracę zespołową, potrafią obsługiwać komputer, nie boją się uczyć nowych technologii, znają język angielski, gotowe są zaangażować się z głębi serca i są otwarte na współpracę w środowisku międzynarodowym. Oferujemy pracę w dynamicznym środowisku, gdzie pokonujemy sporo wyzwań i cały czas się uczymy.

Możliwość odbycia praktyk i staży należy wcześniej samemu zaaranżować z właściwym Urzędem Pracy, uczelnią lub instytucją rynku pracy, z którymi stowarzyszenie może rozpocząć współpracę partnerską. Stowarzyszenie ma możliwość realizacji stażu, jednakże należy posiadać organizację/instytucję, która staż nadzoruje.

Długość odbywania stażu – co najmniej 6 m-cy.

Zgłoszenia na staż: promocja.sak@gmail.com

 

Dla firm, organizacji oraz instytucji organizujemy i prowadzimy działania edukacyjne i konsultacje eksperckie przy użyciu atrakcyjnych i nowoczesnych narzędzi uczenia się i dzielenia wiedzą.

Tematyka:

 • planowanie projektów i fundraising
 • zarządzanie cyklem projektowym
 • PR i kontakty z mediami
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, równość szans kobiet i mężczyzn
 • godzenie życia zawodowego z rodzinnym
 • radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • empowerment coaching
 • skuteczne prowadzenie kampanii wyborczych dla kobiet
 • partycypacja obywatelska seniorów

Program warsztatów jest szyty na miarę i każdorazowo poprzedzony analizą potrzeb uczestników. Pracujemy w otoczeniu indoor oraz outdoor.

Warsztaty prowadzone są przez certyfikowane trenerki naszej organizacji posiadające wieloletnie doświadczenie w edukacji pozaformalnej.
Szkolenia/warsztaty/treningi prowadzimy przy użyciu nowoczesnych metod interaktywnych i narzędzi edukacji pozaformanej. Wzbudzają one zaangażowanie wszystkich uczestników, bazują na konkretnych zdaniach odwołując się do realnych problemów z życia, pozwalają na precyzyjne dopasowanie zadań do potrzeb, skupiają uwagę grupy oraz wzbudzają zaciekawienie, pogłębiają autorefleksję i pozwalają dojść do ogólnych wniosków na podstawie jednostkowej sytuacji. Wnioski wypracowane dzięki użyciu metod interaktywnych mają zastosowanie w rzeczywistości. Metody te wprowadzają nowa wiedzę odwołując się do emocji w procesie jej przekazywania.

Pracujemy w innowacyjnym podejściu holistycznym, odwołując się do emocji, doświadczeń, zabawy i eksperymentowania.

Jeśli potrzebujesz konsultacji dotyczących równości szans, planowania projektów i fundraisingu – również służymy pomocą.

kontakt: sobanska.monika@gmail.com

 

 • prowadzenie treningów planowania europejskich projektów społecznych i edukacyjnych dla liderów i wolontariuszy na Maderze
 • prowadzenie szkoleń z równości szans dla przedstawicieli związków zawodowych
 • opracowywanie nowoczesnych metod edukacji liderek wraz z kadrą innych organizacji zagranicą, praca nad platforma edukacyjną
 • prowadzenie warsztatów planowania projektów i prowadzenia działań promocyjnych podczas trzech edycji Akademii Liderek i Animatorek Społecznych w Sosnowcu / 2005-2007/
 • prowadzenie warsztatów “Działaj z nami i pracuj z pasją” podczas Rozwojowo-Rozrywkowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron
 • prowadzenie treningów planowania projektów społecznych dla studentów V roku specjalizacji „Rozwiązywanie problemów w społecznościach lokalnych” na Wydziale Polityki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2007-2013

 • prowadzenie warsztatów podczas Festiwalu Umiejętności Społecznych FUS w Garwolinie
 • organizacja warsztatów i treningów w ramach projektu „Oczy szeroko otwarte – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt” w Sosnowcu
 • organizacja treningów umiejętności psychospołecznych w ramach projektu „Nie jesteś sama – wsparcie samotnych matek zagrożonych wykluczeniem społecznym”
 • prowadzenie warsztatów umiejętności liderskich dla liderek mniejszości niemieckiej wraz z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i Opolu /2014-2016/
 • prowadzenie treningów rozwoju kreatywności w ramach projektu “Krąg Kreatywności” w Sosnowcu
 • wygłaszanie prelekcji i wystąpień podczas wielu konferencji, Kongresów Kobiet
 • prowadzenie wykładów, prelekcji i warsztatów na temat partycypacji obywatelskiej seniorów.