Razem możemy więcej2023-07-28T15:41:51+02:00

Razem możemy więcej – współpraca Rad Seniorów w Zagłębiu

Projekt “Razem możemy więcej – współpraca Rad Seniorów w Zagłębiu” ma wspierać integrację Rad Seniorów działających na terenie Zagłębia, zwiększać ich widoczność w życiu publicznym, skuteczność działania, współpracę między nimi. Ma także wspierać uczestnictwo seniorów 60+ w partycypacyjnym modelu demokracji, w Zagłębiu i zwiększać świadomość osób 60+, w zakresie korzyści wynikających ze współuczestniczenia w lokalnych procesach decyzyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

 

Cel projektu: wsparcie instytucji dialogu obyw. – Zagłębiowskich Rad Seniorów (RS), poprzez wzmocnienie ich funkcji rzeczniczej wobec społeczności senioralnej regionu, zwiększenie widoczności zagłębiowskich RS w życiu publicznym, skuteczności ich działania oraz współpracy między nimi.

Cel zostanie osiągnięty przez: podwyższenie kompetencji organizacyjnych  i merytorycznych członków RS, co wpłynie  na jakość i skuteczność ich działalności; standaryzację działań Rad /opracowanie  dokumentów  i procedur/, integrację czterech zagłębiowskich RS, zbudowanie sieci współpracy między nimi, co wpłynie na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk; wzmocnienie uczestnictwa seniorów 60+ w partycypacyjnym modelu demokracji w Zagłębiu; wzrost świadomości osób 60+ w zakresie korzyści wynikających ze współuczestniczenia, w lokalnych procesach decyzyjnych.

Dla osiągnięcia celu zaplanowano:

  1. szkolenie  i pracę Zespołu Ekspertów ds. standaryzacji działalności RS nad dokumentami i procedurami wzmacniającymi ich skuteczność;
  2. integrację i budowanie sieci współpracy RS w Zagłębiu/ spotkania networkingowe, I Zagłębiowskie Forum Rad Seniorów; Uroczystą Ceremonię; 
  3. edukację obyw.  seniorów – wykłady interaktywne dla społ. regionu z tematyki: konsultacje społ., budżet obywatelski, społecznościowe organizowanie się;
  4. rozwój współpracy i dialogu społ. poprzez zaangażowanie zasobów gmin i innych instytucji do wspierania RS;
  5. kampanię upowszechniającą rezultaty projektu  i uczestnictwo seniorów w życiu publicznym.


W projekcie weźmie udział ok. 100 osób. 

Ponadto, w ramach projektu zaplanowano:

  • Integrację i budowanie sieci współpracy pomiędzy sosnowiecką, dąbrowską, będzińską i jaworznicką Radą Seniorów;
  • I Forum Zagłębiowskich Rad Seniorów;
  • Uroczystą Ceremonię – bal seniorów Zagłębia;
  • Standaryzację pracy Rad Seniorów przez opracowanie dokumentów i procedur wzmacniających skuteczność i współpracę Rad.

Projekt jest kontynuacją senioralnych działań Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, prowadzonych od 2013 r. na rzecz aktywizacji osób 60+.

Projekt realizowany będzie w 4 miastach Zagłębia: Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, w okresie od 01.06. 2023 – 31. 12.2023.