Razem możemy więcej2024-02-06T01:14:17+01:00

Razem możemy więcej – współpraca Rad Seniorów w Zagłębiu

Projekt “Razem możemy więcej – współpraca Rad Seniorów w Zagłębiu” ma wspierać integrację Rad Seniorów działających na terenie Zagłębia, zwiększać ich widoczność w życiu publicznym, skuteczność działania, współpracę między nimi. Ma także wspierać uczestnictwo seniorów 60+ w partycypacyjnym modelu demokracji, w Zagłębiu i zwiększać świadomość osób 60+, w zakresie korzyści wynikających ze współuczestniczenia w lokalnych procesach decyzyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

 

Cel projektu: wsparcie instytucji dialogu obyw. – Zagłębiowskich Rad Seniorów (RS), poprzez wzmocnienie ich funkcji rzeczniczej wobec społeczności senioralnej regionu, zwiększenie widoczności zagłębiowskich RS w życiu publicznym, skuteczności ich działania oraz współpracy między nimi.

Cel zostanie osiągnięty przez: podwyższenie kompetencji organizacyjnych  i merytorycznych członków RS, co wpłynie  na jakość i skuteczność ich działalności; standaryzację działań Rad /opracowanie  dokumentów  i procedur/, integrację czterech zagłębiowskich RS, zbudowanie sieci współpracy między nimi, co wpłynie na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk; wzmocnienie uczestnictwa seniorów 60+ w partycypacyjnym modelu demokracji w Zagłębiu; wzrost świadomości osób 60+ w zakresie korzyści wynikających ze współuczestniczenia, w lokalnych procesach decyzyjnych.

Dla osiągnięcia celu zaplanowano:

  1. szkolenie  i pracę Zespołu Ekspertów ds. standaryzacji działalności RS nad dokumentami i procedurami wzmacniającymi ich skuteczność;
  2. integrację i budowanie sieci współpracy RS w Zagłębiu/ spotkania networkingowe, I Zagłębiowskie Forum Rad Seniorów; Uroczystą Ceremonię; 
  3. edukację obyw.  seniorów – wykłady interaktywne dla społ. regionu z tematyki: konsultacje społ., budżet obywatelski, społecznościowe organizowanie się;
  4. rozwój współpracy i dialogu społ. poprzez zaangażowanie zasobów gmin i innych instytucji do wspierania RS;
  5. kampanię upowszechniającą rezultaty projektu  i uczestnictwo seniorów w życiu publicznym.


W projekcie weźmie udział ok. 100 osób. 

Ponadto, w ramach projektu zaplanowano:

  • Integrację i budowanie sieci współpracy pomiędzy sosnowiecką, dąbrowską, będzińską i jaworznicką Radą Seniorów;
  • I Forum Zagłębiowskich Rad Seniorów;
  • Uroczystą Ceremonię – bal seniorów Zagłębia;
  • Standaryzację pracy Rad Seniorów przez opracowanie dokumentów i procedur wzmacniających skuteczność i współpracę Rad.

Projekt jest kontynuacją senioralnych działań Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, prowadzonych od 2013 r. na rzecz aktywizacji osób 60+.

Projekt realizowany będzie w 4 miastach Zagłębia: Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, w okresie od 01.06. 2023 – 31. 12.2023. 

I FORUM RAD SENIORÓW ZAGŁEBIA

Forum zagłębiowskich RS było zorganizowane po raz pierwszy w Zagłębiu. Był to przegląd działalności zagłębiowskich RS. Odbyło się w sali Koncertowej Muza w Sosnowcu. Forum trwało 3,5 godz. Wzięło w nim udział ok 215 osób: członkowie zagłębiowskich RS, zagłębiowscy seniorzy zainteresowani działalnością RS i
poszukują miejsca dla siebie i swojej aktywności, członkowie klubów seniora, uczestnicy wykładów obywatelskich, mieszkańcy regionu, samorządowe władze miasta i regionu, opiekunowie z Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Podczas I Forum zagłębiowskie RS prezentowały swoją działalność, przedstawiając sukcesy, osiągnięcia i plany rozwoju Rad w postaci prezentacji elektronicznej. Swoją działalność prezentowały Rady: Sosnowca, Będzina, Bobrownik, Dąbrowy Górniczej, Katowic.

Podczas Forum odbył się wykład ekspercki nt. „Miasta przyjazne długowieczności”, joga śmiechu, etiuda teatralna w wykonaniu sosnowieckich seniorów. Podczas Forum podano catering suchy. Do organizacji Forum zostali zaangażowani uczestnicy projektu, którzy wspólnie z Wnioskodawcą przygotowywali organizację Forum, zgodnie z zasadą empowermentu / włączanie uczestników w realizację projektu na wszystkich etapach/, dzięki czemu zdobyli praktyczną wiedzę nt. organizacji dużych wydarzeń, sprawdzili i podnieśli swoje umiejętności organizacyjne.

Powstała dokumentacja fotograficzna, która została wyemitowana na fb w kampanii upowszechniającej wydarzenie. Przy organizacji I Forum pomagali wolontariusze: przygotowywali dekorację sali, obsługiwali szatnię, listy obecności, stoisko organizatora i catering suchy. Zadanie wykonane W 107%.

I ZAGŁĘBIOWSKI BAL SENIORA

Zadane wykonano w 330 %. W dniu 18.11.2023 zorganizowano Uroczystą Ceremonię upowszechniającą rezultaty projektu dla wszystkich osób zaangażowanych w integrację zagłębiowskich Rad Seniorów. Liczba uczestników: 330 osób. Ceremonia została zorganizowana w Hali Widowiskowo- Sportowej DORJAN, w Sosnowcu, udostępnionej Wnioskodawcy przez gminę Sosnowiec nieodpłatnie. W czasie celebracji sukcesu projektu, został zapewniony posiłek, oprawa muzyczna, działania animacyjno-rozrywkowe. Do udziału w Ceremonii poza członkami zagłębiowskich Rad (Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa, Bobrowniki, Katowice),zostali zaproszeni interesariusze procesu wzmacniania Rad, integracji, władze miasta i regionu, wolontariusze, szeroka społeczność senioralna Zagłębia. Partnerem nieformalnym przedsięwzięcia była Szkoła Tańca, która przygotowała ofertę dla seniorów. Wnioskodawca pobierał opłaty za udział w
Ceremonii w wysokości 120 pln. od 230 osób/wkład własny Wnioskodawcy/ co pozwoliło dofinansować koszty organizacji tego przedsięwzięcia.100 najbardziej zaangażowanych uczestników projektu i goście honorowi /władze miast, regionu, interesariusze procesów partycypacji obywatelskiej w Zagłębiu/ , wzięło udział w Uroczystości na zasadach gratisowych. Wydarzenie podniosło świadomość mieszkańców Zagłębia nt. roli RS i korzyści z udziału obywateli w społ. życiu miasta/ regionu i wspólnym kreowaniu przyszłości miast/ z uwzględnieniem potrzeb jego mieszkańców. Podczas Ceremonii została sporządzona obszerna dokumentacja fotograf., upowszechniana w społ. lok. Zagłębia przez EPRU. Uroczystą Ceremonię wspierali wolontariusze/ pomoc w dekoracji sali, szatni, przy podpisywaniu list obecności/.

Zakończyliśmy realizację projektu “Razem możemy więcej – współpraca Rad Seniorów w Zagłębiu” wspierający integrację Rad Seniorów działających na terenie Zagłębia. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

WYKŁADY OBYWATELSKIE

1. „Jak zorganizować się w celu załatwienia ważnej dla nas sprawy? Społecznościowe organizowania się”. Zagadnienia: umiejętność szukania rozwiązań, podejmowanie działań w celu rozwiązania problemu, budowanie długotrwałej i demokratycznej grupy mieszkańców zajmującej się bieżącymi potrzebami społeczności lokalnej.

2. Drogi Polaków do niepodległości. Dlaczego należy wspólnie uczestniczyć w uroczystościach narodowych? Wykład z okazji uroczystości 11 listopada obchodzonych w klubie seniora Aktywni, z udziałem seniorów z sosnowieckich klubów seniora. połączony ze śpiewaniem pieśni niepodległościowych.

3. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza Jak i dlaczego warto z niej skorzystać?. Wykład odpowiadał na pytanie, gdzie i jak jest praktykowana inicjatywa uchwałodawcza, czy jest regulowana w prawie miejscowym i jak sprawić, żeby OIU stała się standardem, nie tylko w teorii ale i w praktyce. Został przeprowadzony przez trenerkę edukacji nieformalnej, posiadającą wieloletnie know-how w pracy edukacyjnej ze społecznością lokalną, a
szczególnie senioralną.

4. „Budżet Obywatelski, dlaczego jest taki ważny? Jak wziąć w nim udział?”. Przeprowadzony w sosnowcu, w okresie trwania konkursu na najlepsze projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego. Obejmował część praktyczną – głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego.

5. „Razem możemy więcej. Współpraca zagłębiowskich Rad Seniorów. Formy współpracy” – przeprowadzony podczas spotkania networkingowego. Podczas wykładu, w części interaktywnej wypracowano formy współpracy pomiędzy zagłębiowskimi Radami. Wśród nich: spotkania kwartalne Rad, wzajemne zapraszanie się na organizowane wydarzenia, wspólna organizacja wydarzeń.

6. „ Stop przemocy. Szukaj pomocy”- wykład prowadzony w okresie kampanii – 16 dni przeciwdziałania przemocy. Podczas wykładu podkreślono, że przemoc to przestępstwo i nie można się na nią zgadzać.

7. „Razem przeciw przemocy. Jak pomagać osobom z doświadczeniem przemocy?” Omówiono formy pomocy dla osób dotkniętych przemocą. Wykład odbył się w Dziennym Domu Pomocy Seniora w Dąbrowie Górniczej.

8 „Tworzymy klub seniora. Kluby seniora jako miejsca aktywności seniorów, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w społeczności lokalnej”. Zorganizowany dla społeczności senioralnej dzielnicy Jęzor w Sosnowcu. W części praktycznej założono klub seniora dzielnicy Jęzor.

9. „Konsultacje społeczne i kontakty z radnymi. Zgłaszamy nasze sprawy”. Uczestnicy wykładu w części praktycznej zgłaszali sprawy dotyczące dzielnicy i miasta, ważne dla nich, do załatwienia w mieście. 10. Miasta przyjazne długowieczności. Jak je tworzyć? Podczas wykładu wskazano cechy miasta przyjaznego długowieczności. Uczestnicy wykładu dowiedzieli się jak zmienić miasto, aby było przyjazne dla wszystkich grup wiekowych? Wykład prowadzony przez architektkę, nauczycielkę akademicką Polit. Śl. w Gliwicach.