Influencers2022-03-01T11:10:22+01:00

Influencers – projekt europejskiego partnerstwa strategicznego na rzecz wypracowania innowacyjnych rozwiązań współfinansowany w ramach programu Erasmus+. Głównym założeniem projektu było wspieranie aktywnego zaangażowania młodych osób żyjących z niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą poprzez przedsiębiorczość społeczną – w tym zwłaszcza narzędzia wirtualne.

Przedsiębiorczość społeczna może stanowić ważny pomost dla integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jak podają statystyki Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych, stopa bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami wynosi 7,2% przy wyjątkowo niskim współczynniku aktywności zawodowej, szacowanym na 28,3% (2018). Organizacje pozarządowe i ośrodki wsparcia alarmują, że osoby z niepełnosprawnościami spotykają się z różnego rodzaju wykluczeniem w życiu społecznym, spowodowanym niedostosowaniem infrastruktury, funkcjonującymi stereotypami i brakiem możliwości realizacji ambicji zawodowych, co z kolei prowadzi do zniechęcenia i zaniechania prób aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Jednocześnie, ostatnie lata wraz z rozwojem nowych form organizacji miejsc pracy (np. spółdzielnie socjalne) oraz form wykonywania pracy (praca zdalna, rozwój sektora usług i IT) dają nadzieję na polepszenie sytuacji.

Rosnąca liczba dobrych praktyk, historii sukcesu pokazują, że zmiana na lepsze jest możliwa.Narzędzia online są wyjątkowo efektywnym obszarem działań dla młodych osób niepełnosprawnych lub cierpiących na przewlekłe choroby – pozwalają pokonywać bariery mobilności, docierać do znacznego grona odbiorców, oferować innowacyjne produkty i usługi. Pozwalają na dzielenie się doświadczeniami życiowymi i wykazanie, że życie z niepełnosprawnością lub chorobą jest możliwe – i nie determinuje gorszych wyników na polu zawodowym. E-przedsiębiorczość społeczna jest również szansą na poszerzenie sieci kontaktów, poznanie instytucji i inicjatyw zajmujących się podobnym zagadnieniem w kraju – i poza jego granicami. 

W procesie zmiany społecznej ważną funkcję pełnią wspierający edukatorzy i wspierające edukatorki (nauczycielki, pracownicy NGO, pracowniczki ośrodków opiekuńczych itd.), których praca i kreatywność może otworzyć nowy, inspirujący świat dla uczennic i klientów ośrodków. Dostęp do nowoczesnych i atrakcyjnych metod edukacji – w tym edukacji nieformalnej – może być katalizatorem postaw przedsiębiorczych. W ramach projektu powstały narzędzia do praktycznego przekazywania wiedzy i wspomagania procesu uczenia – zwłaszcza w zakresie możliwości pracy on-line.

       Cele

  • zapewnienie sprzyjającego środowiska cyfrowego, w którym niepełnosprawna młodzież lub młodzież chorująca przewlekle może wykorzystać swój potencjał
  • pomoc w osiągnięciu bardziej włączającego społeczeństwa na poziomie lokalnym, na którym projekt jest realizowany – zapewnić, by młodzież żyjąca z niepełnosprawnością była akceptowana i uznawana za kluczowego i równoważnego uczestnika życia społecznego
  • podniesienie świadomości na temat pozytywnych stron mediów cyfrowych i społecznościowych oraz potencjału, jaki oferuje wszystkim młodym ludziom
  • podniesienie kwalifikacji organizacji uczestniczących w projekcie (w tym Stowarzyszenia Aktywne Kobiety) – poszerzenie pola działania, nabycie nowych umiejętności i wrażliwości w metodach włączania osób z niepełnosprawnościami
  • wykształcenie kadry odpowiedzialnych użytkowników i użytkowniczek mediów cyfrowych – podniesienie umiejętności osób uczestniczących w treningu i warsztatach w zakresie obsługi portali społecznościowych, forów i innych narzędzi on-line z uwzględnieniem potencjału tych narzędzi oraz możliwymi zagrożeniami
  • wspieranie integracji cyfrowej osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie ich cyfrowego rozwoju – w tym zawodowego. 

Projekt opierał się głównie na wspólnej wymianie dobrych praktyk i opracowaniu kompleksowego programu włączenia zawodowego osób z niepełnosprawnościami i chorujących przewlekle. Partnerzy stworzyli zestawu narzędzi, które mogą być wykorzystane do wspierania edukacji przedsiębiorczości.

W ramach projektu powstały:

Program nauczania przedsiębiorczości społecznej online

Opracowany internetowy program na rzecz przedsiębiorczości społecznej koncentruje się na budowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wspierania młodych osób niepełnosprawnych lub cierpiących z powodu długotrwałych chorób w celu rozwijania internetowych przedsiębiorstw społecznych nowej generacji.

Program nauczania umiejętności korzystania z mediów cyfrowych i społecznościowych

Program składa się z ośmiomodułowego cyklu szkoleń w zakresie umiejętności korzystania z mediów cyfrowych i społecznościowych – scenariusze warsztatów, materiały do samodzielnego kształcenia i filmy instruktażowe. 

Program doskonalenia zawodowego

Program doskonalenia zawodowego ma na celu zapewnienie, że edukatorzy młodzieżowi są przygotowani do realizacji programu nauczania w zakresie przedsiębiorczości społecznej online oraz programu nauczania umiejętności korzystania z mediów cyfrowych i społecznościowych. Program jest „niezbędnikiem” nauczycielek i nauczycieli stosujących metody warsztatowe. 

Portal e-learningowy

Portal e-learningowy jest punktem kompleksowej obsługi, zapewniający nychmiastowy dostęp do pełnego zestawu opracowanych zasobów edukacyjnych.

 

 

 

 

W projekcie współpracowano również z lokalnymi podmiotami realizującymi działania z zakresu włączenia i edukacji osób z niepełnosprawnościami, w tym: szkołami, klubami, ośrodkami pomocy, spółdzielniami socjalnymi i przedsiębiorstwami społecznymi. 

W ramach projektu zorganizowane zostało trzydniowe szkolenie w Portugalii – przeznaczone dla dwóch współpracujących ze Stowarzyszeniem edukatorek/-ów młodzieży niepełnosprawnej. 

Jeśli jesteś zainteresowana/ny podręcznkiem lub kursem online, które powstały w ramach projektu zapraszamy do odwiedzenia nowopowstałej Platfomy.

Koordynator: eduproject.sak@gmail.com 

Więcej o projekcie:
Strona www: https://influencersproject.eu/pl/home-pl/ 
Facebook: https://www.facebook.com/influencersproject/