Młodzież przeciwko nadużyciom władzy2021-06-07T14:06:32+02:00

Młodzież przeciwko nadużyciom władzy (Youth Steps Against Power Abuse) – projekt europejski w zakresie wymiany dobrych praktyk finansowany w ramach programu Erasmus+.

 

Żyjąc w społeczeństwie tworzymy różnego rodzaju relacje, które oparte są na zasadach hierarchicznych. Od początku naszej życiowej przygody jako członek bądź członkini społeczeństwa znajdujemy się pod władzą rodziców bądź opiekunów, administracji państwowej ze szkołami i instytucjami wychowawczymi jako przykładami – później trafiamy na rynek pracy i przyjmujemy role zatrudniającego/zatrudniającej bądź pracownika/pracowniczki. Oprócz tego – ze względu na naszą tożsamość – możemy być członkami większych struktur, wchodzących w relacje władzy z innymi: grup etnicznych i wyznaniowych, narodowości, subkultur, społeczności nieheteronormatywnej. Chociaż prawdą jest, że żyjemy w bardzo spokojnych czasach z perspektywy naszego regionu (mieszkamy w państwie demokratycznym, w naszym regionie nie ma konfliktów), problem nadużyć władzy w stosunku do młodych osób jest istotnym problemem, wpływającym na kształt relacji, samoocenę, potencjał rozwoju. Wszelkiego rodzaju wykluczenia ze względu na sytuację ekonomiczną, tożsamość płciową i orientację seksualną, wykluczenia na rynku pracy związane ze stosunkowo niższą „pozycją przetargową” młodego pracownika lub młodej pracowniczki, dyskryminacja mniejszości – oto tematy, którymi należy się zająć.

Główne cele naszej współpracy obejmują zatem podzielenie się najlepszymi praktykami w celu przeciwdziałania nadużyciom władzy doświadczanym przez młodych ludzi i narzędziami do pracy z młodzieżą oraz tematyką przemocy i nadużyć. W skali ogółu społeczeństwa ma to posłużyć również za formę podniesienia poziomu świadomości na temat sytuacji młodych ludzi padających ofiarą różnego rodzaju nadużyć oraz za strategię umocnienia i poszerzenia współpracy na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim pomiędzy podmiotami, które interesują się opracowywaną w projekcie tematyką. Czym są najlepsze praktyki? To przykłady rozwiązanych problemów i działań, które były wdrażane przez różne instytucje i organizacje, by polepszyć sytuację. Wierzymy w to, że wiele z tych rozwiązań może działać także w innych kontekstach – dlatego chcemy dowiedzieć się, co może zostać sprawdzone w naszym kontekście! 

 

Partnerzy projektu: 

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest koordynatorem tego projektu. Partnerstwo Strategiczne na rzecz wymiany dobrych praktyk utworzone zostało razem z estońską organizacją pracującą z młodzieżą i pracownikami młodzieżowymi Seiklejate Vennaskond, portugalską inicjatywą na rzecz innowacji i integracji w szeroko pojętej edukacji Associação Nacional Educativa de Inclusão e Inovação nas Escolas (AENIE), rumuńską organizacją zrzeszającą, trenującą i oceniającą pracowników społecznych Centrul de Formare și Evaluare în Asistență Socială (CFCECAS) oraz hiszpańską organizacją pozarządową na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i osobistego Permacultura Cantabria.

 

Projekt ma na celu wymianę najlepszych praktyk i prezentację lokalnych i ponadlokalnych rozwiązań korespondujących z zagadnieniem nadużyć władzy wobec młodych osób. Osią projektu jest seria spotkań w krajach partnerskich. Projekt rozpoczął się od strategicznego spotkania partnerskiego w Santanderze w Hiszpanii, w trakcie którego ustaliliśmy plan trzydniowych wizyt studyjnych: 

– w Rumunii (marzec 2020 – przełożona z uwagi na epidemię) 

– w Polsce (czerwiec 2020 – przełożona z uwagi na epidemię) 

– w Portugalii (wrzesień 2020)

W każdej wizycie studyjnej weźmie udział dwoje uczestników z każdego kraju partnerskiego. Dodatkowo, planowany jest trening z zakresu przeciwdziałania nadużyciom władzy i zarządzania emocjami, który odbędzie się w Ramales w Hiszpanii w styczniu 2021 roku. 

Udział w wydarzeniach, współfinansowany przez program Erasmus+, pozwoli młodym osobom poznać specyfikę pracy sektora pozarządowego w zakresie przeciwdziałania nadużyciom władzy i przemocy w krajach partnerskich. 

Oprócz wizyt studyjnych i treningu, wszyscy partnerzy prowadzą kampanię podnoszącą świadomość z zakresu nadużyć władzy oraz informującą o projekcie. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych i zapisania się do newslettera!

Projekt pozytywnie wpłynie na poziom wiedzy z zakresu: 

– widoczności i identyfikacji nadużyć władzy w stosunku do młodych osób
– metod przeciwdziałania nadużyciom władzy. 

Akcja upowszechniająca pozwoli na zrozumienie tematu oraz promocję wartości europejskich takich jak: tolerancja, poszanowanie godności innych ludzi, poczucie solidarności i odpowiedzialności. Osoby, do których dotrze nasza wiadomość, będą w stanie zauważyć potrzebę podjęcia działań na rzecz dialogu społecznego, włączenia młodych osób w dialog, w tym dialog międzypokoleniowy. 

Uczestnicy wymian studyjnych i treningów będą mieć okazję poznać: krajową i lokalną specyfikę problemu nadużyć władzy, działania podejmowane przez sektor pozarządowy i inne instytucje w celu przeciwdziałania. Uczestnictwo w wymianach i treningu będzie szansą na stworzenie międzynarodowego forum – platformy wymiany doświadczeń, wzajemnego inspirowania się i motywowania. Uczestnicy i współpracujące ze sobą organizacje zostaną wzmocnione i wyposażone w wiedzę i narzędzia, które mogą służyć aktywnemu uczestnictwu w pozytywnych zmianach. 

Pracownicy młodzieżowi biorący udział w projekcie poznają nowe metody interwencji w sytuacjach nadużycia władzy i przemocy wobec młodych ludzi, zdobędą wiedzę na temat stanu tej sytuacji w innych krajach europejskich i wzmocnią swoje kompetencje interpersonalne, kulturalne i językowe. Młodzież zaangażowana w projekt pozna realia swoich rówieśników z innych krajów i zostanie wyposażona w strategie mające na celu ich lepszą integrację społeczną i zapewnienie wyższej odporności na nadużycia oraz sposoby im zapobiegania. Zajęcia zagraniczne pomogą im również w docenieniu wartości pracy zespołowej i międzykulturowego kontekstu, czynnik, który szczególnie ważny jest teraz ze względu na rosnącą falę postaw rasistowskich w Europie.

Wspólna realizacja projektu wzmocni także współpracę między naszymi organizacjami oraz wpłynie pozytywnie na społeczny potencjał każdego z partnerów. 

Zapraszamy do śledzenia przebiegu projektu i kontaktu z uczestnikami/organizatorami. Zachęcamy osoby, które chciałyby włączyć się do realizacji projektu do napisania do nas:

https://www.facebook.com/StowarzyszenieAktywneKobiety/
https://www.facebook.com/EVSinAWA/

mail do koordynatorki: magdakondas.sak@gmail.com

Spotkanie partnerskie w Portugalii

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Portugalii we wrześniu badało problem cyberprzemocy na arenie europejskiej w ramach projektu “Młodzież przeciwko nadużyciom władzy”. 

Jak wykazują badania w Polsce 54,3% dorosłych ludzi spotyka się z mową nienawiści w Internecie, natomiast młodzież aż w 95,6%.

    6 września rozpoczęła się mała przygoda zespołu Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Portugalii. Naszą fantastyczną grupę tworzyli David Veira, wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności, Natalia Habrajska i Lucio Pileggi – koordynatorzy projektów w Stowarzyszeniu.

 

Dlaczego byliśmy w Portugalii? Ponieważ mieliśmy ważną wizytę studyjną z naszymi partnerskimi z organizacji pozarządowych w ramach projektu  “YSAPA”   – Youth Steps Against Power Abuse (“Młodzież przeciwko nadużyciom władzy”). Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i stanowi wymianę dobrych praktyk w ramach programu Erasmus+ pomiędzy organizacjami pozarządowymi na temat cyberprzemocy, jak również nadużyć wobec dzieci i młodzieży w Internecie. Jeden z naszych partnerów – portugalska organizacja AENIE, przygotowała szczegółową wizytę w ich kraju, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z różnymi realiami i doświadczeniami dotyczącymi cyberprzemocy w Portugalii.

 

Podczas czterodniowego treningu w Portugalii we wrześniu (6-10.09) dowiedzieliśmy się czym tak właściwie jest cyberprzemoc. Jak się okazuje, niełatwo zdefiniować przypadki cyberbullyingu, a jeszcze trudniej im zapobiegać i na nie reagować. Internet, zaraz obok telewizji, komunikatów w miejscach publicznych, jest najbardziej popularnym medium do propagowania przemocy, agresji słownej, zastraszania i stereotypizacji. Z jakimi treściami cyberprzemocy młodzież najczęściej spotyka się w Internecie? 77% to homofobia, 70% – rasizm, 66% prześladowanie Romów, 59% – antysemityzm, 55% – antymuzułmanizm, 46% – prześladowanie Ukraińców

W czasie naszego spotkania w Portugalii wraz z organizacjami partnerskimi z Hiszpanii i Rumunii wymienialiśmy się wiedzą, spostrzeżeniami oraz rozpoznaną sytuacją dotyczącą cyberprzemocy. Podczas czterodniowych spotkań ze szkołami, policją, władzami miasta Beja, Startupem Sintra oraz naszymi prezentacjami dowiedzieliśmy się, że największym problemem radzenia sobie z przemocą w Internecie jest nieświadomość społeczeństwa, a zwłaszcza brak wiedzy ze strony rodziców na temat tego zjawiska i brak świadomości z czym musi się mierzyć współczesny nastolatek. Dzieci już od 6 roku życia mają do czynienia z komputerami, smartfonami, tabletami – Internetem, co oznacza, że zostają wychowywane w i poprzez treści znalezione w Internecie. A co za tym idzie? Zostają wychowywane w środowisku opierającym się na agresji, przemocy, mowie nienawiści. 
Brak świadomości rodziców jest problemem, który sprawia, że szkoły nie mają sposobu w jaki mogą reagować na cyberprzemoc. Jako, że dzieci oraz młodzież najwięcej czasu spędzają w Internecie po szkole, bardzo istotnym jest włączanie rodziców i uświadamianie ich, czym to zjawisko w ogóle jest, współpraca z nauczycielami w jej rozpoznawaniu, sposobami reagowania na nią i umiejętności rozpoznawania czy ich dziecko nie jest ofiarą cyberprzemocy. Kolejną, istotną kwestią, która została zauważona podczas treningu, jest ścisła współpraca szkół z różnymi instytucjami – policją, psychologami, którzy mają wiedzę oraz narzędzia do tego by przeciwdziałać prześladowaniom w Internecie. 

 

Wyjazd pokazał nam, jak ważnym jest ten projekt “Młodzież przeciwko nadużyciom władzy”, jak również dlaczego warto mówić i uświadamiać, uwrażliwiać społeczeństwo na temat treści, do których młodzież i dzieci mają dostęp w świecie wirtualnym; że problem z radzeniem sobie, rozpoznaniem i prewencją cyberprzemocy jest zjawiskiem nowym, ponadnarodowym, a nawet globalnym. 
Tylko wspólna współpraca wszystkich może włączyć się w powiedzeniu STOP nienawiści, agresji i nietolerancji w Internecie.