Młodzież przeciwko nadużyciom władzy2021-11-25T08:55:00+01:00

Młodzież przeciwko nadużyciom władzy (Youth Steps Against Power Abuse) – projekt europejski w zakresie wymiany dobrych praktyk finansowany w ramach programu Erasmus+.

 

Żyjąc w społeczeństwie tworzymy różnego rodzaju relacje, które oparte są na zasadach hierarchicznych. Od początku naszej życiowej przygody jako członek bądź członkini społeczeństwa znajdujemy się pod władzą rodziców bądź opiekunów, administracji państwowej ze szkołami i instytucjami wychowawczymi jako przykładami – później trafiamy na rynek pracy i przyjmujemy role zatrudniającego/zatrudniającej bądź pracownika/pracowniczki. Oprócz tego – ze względu na naszą tożsamość – możemy być członkami większych struktur, wchodzących w relacje władzy z innymi: grup etnicznych i wyznaniowych, narodowości, subkultur, społeczności nieheteronormatywnej. Chociaż prawdą jest, że żyjemy w bardzo spokojnych czasach z perspektywy naszego regionu (mieszkamy w państwie demokratycznym, w naszym regionie nie ma konfliktów), problem nadużyć władzy w stosunku do młodych osób jest istotnym problemem, wpływającym na kształt relacji, samoocenę, potencjał rozwoju. Wszelkiego rodzaju wykluczenia ze względu na sytuację ekonomiczną, tożsamość płciową i orientację seksualną, wykluczenia na rynku pracy związane ze stosunkowo niższą „pozycją przetargową” młodego pracownika lub młodej pracowniczki, dyskryminacja mniejszości – oto tematy, którymi należy się zająć.

Główne cele naszej współpracy obejmują zatem podzielenie się najlepszymi praktykami w celu przeciwdziałania nadużyciom władzy doświadczanym przez młodych ludzi i narzędziami do pracy z młodzieżą oraz tematyką przemocy i nadużyć. W skali ogółu społeczeństwa ma to posłużyć również za formę podniesienia poziomu świadomości na temat sytuacji młodych ludzi padających ofiarą różnego rodzaju nadużyć oraz za strategię umocnienia i poszerzenia współpracy na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim pomiędzy podmiotami, które interesują się opracowywaną w projekcie tematyką. Czym są najlepsze praktyki? To przykłady rozwiązanych problemów i działań, które były wdrażane przez różne instytucje i organizacje, by polepszyć sytuację. Wierzymy w to, że wiele z tych rozwiązań może działać także w innych kontekstach – dlatego chcemy dowiedzieć się, co może zostać sprawdzone w naszym kontekście! 

 

Partnerzy projektu: 

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest koordynatorem tego projektu. Partnerstwo Strategiczne na rzecz wymiany dobrych praktyk utworzone zostało razem z estońską organizacją pracującą z młodzieżą i pracownikami młodzieżowymi Seiklejate Vennaskond, portugalską inicjatywą na rzecz innowacji i integracji w szeroko pojętej edukacji Associação Nacional Educativa de Inclusão e Inovação nas Escolas (AENIE), rumuńską organizacją zrzeszającą, trenującą i oceniającą pracowników społecznych Centrul de Formare și Evaluare în Asistență Socială (CFCECAS) oraz hiszpańską organizacją pozarządową na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i osobistego Permacultura Cantabria.

 

Projekt ma na celu wymianę najlepszych praktyk i prezentację lokalnych i ponadlokalnych rozwiązań korespondujących z zagadnieniem nadużyć władzy wobec młodych osób. Osią projektu jest seria spotkań w krajach partnerskich. Projekt rozpoczął się od strategicznego spotkania partnerskiego w Santanderze w Hiszpanii, w trakcie którego ustaliliśmy plan trzydniowych wizyt studyjnych: 

– w Rumunii (marzec 2020 – przełożona z uwagi na epidemię) 

– w Polsce (czerwiec 2020 – przełożona z uwagi na epidemię) 

– w Portugalii (wrzesień 2020)

W każdej wizycie studyjnej weźmie udział dwoje uczestników z każdego kraju partnerskiego. Dodatkowo, planowany jest trening z zakresu przeciwdziałania nadużyciom władzy i zarządzania emocjami, który odbędzie się w Ramales w Hiszpanii w styczniu 2021 roku. 

Udział w wydarzeniach, współfinansowany przez program Erasmus+, pozwoli młodym osobom poznać specyfikę pracy sektora pozarządowego w zakresie przeciwdziałania nadużyciom władzy i przemocy w krajach partnerskich. 

Oprócz wizyt studyjnych i treningu, wszyscy partnerzy prowadzą kampanię podnoszącą świadomość z zakresu nadużyć władzy oraz informującą o projekcie. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych i zapisania się do newslettera!

Projekt pozytywnie wpłynie na poziom wiedzy z zakresu: 

– widoczności i identyfikacji nadużyć władzy w stosunku do młodych osób
– metod przeciwdziałania nadużyciom władzy. 

Akcja upowszechniająca pozwoli na zrozumienie tematu oraz promocję wartości europejskich takich jak: tolerancja, poszanowanie godności innych ludzi, poczucie solidarności i odpowiedzialności. Osoby, do których dotrze nasza wiadomość, będą w stanie zauważyć potrzebę podjęcia działań na rzecz dialogu społecznego, włączenia młodych osób w dialog, w tym dialog międzypokoleniowy. 

Uczestnicy wymian studyjnych i treningów będą mieć okazję poznać: krajową i lokalną specyfikę problemu nadużyć władzy, działania podejmowane przez sektor pozarządowy i inne instytucje w celu przeciwdziałania. Uczestnictwo w wymianach i treningu będzie szansą na stworzenie międzynarodowego forum – platformy wymiany doświadczeń, wzajemnego inspirowania się i motywowania. Uczestnicy i współpracujące ze sobą organizacje zostaną wzmocnione i wyposażone w wiedzę i narzędzia, które mogą służyć aktywnemu uczestnictwu w pozytywnych zmianach. 

Pracownicy młodzieżowi biorący udział w projekcie poznają nowe metody interwencji w sytuacjach nadużycia władzy i przemocy wobec młodych ludzi, zdobędą wiedzę na temat stanu tej sytuacji w innych krajach europejskich i wzmocnią swoje kompetencje interpersonalne, kulturalne i językowe. Młodzież zaangażowana w projekt pozna realia swoich rówieśników z innych krajów i zostanie wyposażona w strategie mające na celu ich lepszą integrację społeczną i zapewnienie wyższej odporności na nadużycia oraz sposoby im zapobiegania. Zajęcia zagraniczne pomogą im również w docenieniu wartości pracy zespołowej i międzykulturowego kontekstu, czynnik, który szczególnie ważny jest teraz ze względu na rosnącą falę postaw rasistowskich w Europie.

Wspólna realizacja projektu wzmocni także współpracę między naszymi organizacjami oraz wpłynie pozytywnie na społeczny potencjał każdego z partnerów. 

Zapraszamy do śledzenia przebiegu projektu i kontaktu z uczestnikami/organizatorami. Zachęcamy osoby, które chciałyby włączyć się do realizacji projektu do napisania do nas:

https://www.facebook.com/StowarzyszenieAktywneKobiety/
https://www.facebook.com/EVSinAWA/

mail do koordynatorki: magdakondas.sak@gmail.com

Spotkanie partnerskie w Portugalii

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Portugalii we wrześniu badało problem cyberprzemocy na arenie europejskiej w ramach projektu “Młodzież przeciwko nadużyciom władzy”. 

Jak wykazują badania w Polsce 54,3% dorosłych ludzi spotyka się z mową nienawiści w Internecie, natomiast młodzież aż w 95,6%.

    6 września rozpoczęła się mała przygoda zespołu Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Portugalii. Naszą fantastyczną grupę tworzyli David Veira, wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności, Natalia Habrajska i Lucio Pileggi – koordynatorzy projektów w Stowarzyszeniu.

 

Dlaczego byliśmy w Portugalii? Ponieważ mieliśmy ważną wizytę studyjną z naszymi partnerskimi z organizacji pozarządowych w ramach projektu  “YSAPA”   – Youth Steps Against Power Abuse (“Młodzież przeciwko nadużyciom władzy”). Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i stanowi wymianę dobrych praktyk w ramach programu Erasmus+ pomiędzy organizacjami pozarządowymi na temat cyberprzemocy, jak również nadużyć wobec dzieci i młodzieży w Internecie. Jeden z naszych partnerów – portugalska organizacja AENIE, przygotowała szczegółową wizytę w ich kraju, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z różnymi realiami i doświadczeniami dotyczącymi cyberprzemocy w Portugalii.

 

Podczas czterodniowego treningu w Portugalii we wrześniu (6-10.09) dowiedzieliśmy się czym tak właściwie jest cyberprzemoc. Jak się okazuje, niełatwo zdefiniować przypadki cyberbullyingu, a jeszcze trudniej im zapobiegać i na nie reagować. Internet, zaraz obok telewizji, komunikatów w miejscach publicznych, jest najbardziej popularnym medium do propagowania przemocy, agresji słownej, zastraszania i stereotypizacji. Z jakimi treściami cyberprzemocy młodzież najczęściej spotyka się w Internecie? 77% to homofobia, 70% – rasizm, 66% prześladowanie Romów, 59% – antysemityzm, 55% – antymuzułmanizm, 46% – prześladowanie Ukraińców

W czasie naszego spotkania w Portugalii wraz z organizacjami partnerskimi z Hiszpanii i Rumunii wymienialiśmy się wiedzą, spostrzeżeniami oraz rozpoznaną sytuacją dotyczącą cyberprzemocy. Podczas czterodniowych spotkań ze szkołami, policją, władzami miasta Beja, Startupem Sintra oraz naszymi prezentacjami dowiedzieliśmy się, że największym problemem radzenia sobie z przemocą w Internecie jest nieświadomość społeczeństwa, a zwłaszcza brak wiedzy ze strony rodziców na temat tego zjawiska i brak świadomości z czym musi się mierzyć współczesny nastolatek. Dzieci już od 6 roku życia mają do czynienia z komputerami, smartfonami, tabletami – Internetem, co oznacza, że zostają wychowywane w i poprzez treści znalezione w Internecie. A co za tym idzie? Zostają wychowywane w środowisku opierającym się na agresji, przemocy, mowie nienawiści. 
Brak świadomości rodziców jest problemem, który sprawia, że szkoły nie mają sposobu w jaki mogą reagować na cyberprzemoc. Jako, że dzieci oraz młodzież najwięcej czasu spędzają w Internecie po szkole, bardzo istotnym jest włączanie rodziców i uświadamianie ich, czym to zjawisko w ogóle jest, współpraca z nauczycielami w jej rozpoznawaniu, sposobami reagowania na nią i umiejętności rozpoznawania czy ich dziecko nie jest ofiarą cyberprzemocy. Kolejną, istotną kwestią, która została zauważona podczas treningu, jest ścisła współpraca szkół z różnymi instytucjami – policją, psychologami, którzy mają wiedzę oraz narzędzia do tego by przeciwdziałać prześladowaniom w Internecie. 

 

Wyjazd pokazał nam, jak ważnym jest ten projekt “Młodzież przeciwko nadużyciom władzy”, jak również dlaczego warto mówić i uświadamiać, uwrażliwiać społeczeństwo na temat treści, do których młodzież i dzieci mają dostęp w świecie wirtualnym; że problem z radzeniem sobie, rozpoznaniem i prewencją cyberprzemocy jest zjawiskiem nowym, ponadnarodowym, a nawet globalnym. 
Tylko wspólna współpraca wszystkich może włączyć się w powiedzeniu STOP nienawiści, agresji i nietolerancji w Internecie. 

Trening międzynarodowy w Hiszpanii

Spotkanie partnerskie w Sosnowcu

W siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w dniach 9-11 listopada 2021 w Sosnowcu odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerskie, zorganizowane w ramach projektu „Youth Steps Against Power Abuse (2019- 1- PL01- KA205- 062772)”.

Podczas wizyty, nasi partnerzy z organizacji Permacultura Cantabria z Hiszpanii, CFCECAS z Rumunii oraz AENIE z Portugalii poznali przykłady nadużyć władzy i negatywnych zjawisk społecznych  w Polsce w obszarach takich jak; prawa kobiet, uchodźców, osób LGBT+ oraz w obszarze edukacji i ekologii. Nie zabrakło czasu na poznanie i zwiedzanie śląskich postindustrialnych miejsc kultury.

Spotkanie rozpoczęliśmy przybliżeniem naszym gościom historii i profilu działalności Stowarzyszenia Aktywne Kobiety. Na wstępie zaprezentowaliśmy wybrane projekty Stowarzyszenia takie jak np. “Przeciwdziałanie nadużyciom władzy” czy “Przełamanie ciszy”. Wspomnieliśmy także o realizacji  trekkingów empowermentowych, projektach  lokalnych takich jak np “SOSnowiczanie”,” Zagłębiowski Szlak Kobiet i projektach wolontariackich.

Następnie odbyła się projekcja filmu dokumentalnego pt. “Nadzieja umiera ostatnia” reżyserii Jonathana L. Ramsey, który opowiadał o młodych aktywistach walczących o zmianę stanowiska polityków względem ekologii oraz podjęcie konkretnych działań w kwestii zmian klimatu. Nowy film dokumentalny twórców „Można panikować” to przede wszystkim osobiste przemyślenia, dylematy i obawy nastoletnich aktywistek i aktywistów z całej Polski dorastających w cieniu katastrofy klimatycznej. Po projekcji odbyła się dyskusja na temat filmu, w której wzięła udział młoda aktywistka Olga Sajbert, członkini Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. 

Olga przybliżyła uczestnikom spotkania działalność Młodzieżowego Strajku. Opowiedziała o przeprowadzonych protestach i jego skutkach dla uczestników ale przede wszystkim przybliżyła motywacje i cele młodych ludzi w poruszanym obszarze. Nasi partnerzy byli pod wrażeniem zarówno filmu, który poruszał temat zmian klimatu jak i aktywności siedemnastoletniej Olgi, która aktywnie działa na rzecz przeciwdziałaniu zmian klimatycznych.

Wieczorem zaprosiliśmy naszych gości do Muzeum Śląskiego, gdzie zwiedziliśmy multisensoryczną wystawę na temat historii regionu śląskiego.

Następny dzień wizyty partnerskiej rozpoczęliśmy od wystąpienia Jakuba Knapik, 22 letniego aktywisty społecznego działającego na rzecz praw społeczności LGBTQ+ oraz praw uchodźców. Jakub przybliżył nam problemy osób LGBTQ+ w Polsce m.in poruszył problem samobójstw wśród młodzieży i wspomniał, że aż 73% młodzieży szkolnej ze środowiska LGBTQ+, boi się być sobą ze względu na reakcje rówieśników.

Nasi partnerzy z Rumunii, Hiszpanii i Portugalii byli bardzo poruszeni obrazem tego, jak wygląda sytuacja mniejszości seksualnych w Polsce. Nie mogli uwierzyć w to, jak propaganda i manipulacja potrafi zaślepić oczy społeczeństwa.

Druga część prezentacji Jakuba dotyczyła aktualnych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Wspomniał o tym, że lekarze, aktywiści i wszystkie osoby chcące pomóc imigrantom mają utrudnioną możliwość niesienia pomocy.

Kolejnym punktem programu była wizyta przedstawicielki Dziewuch z Sosnowca, Dagmary Dąbek, która opowiedziała uczestnikom spotkania o pierwszych protestach w Sosnowcu i o tym, jak niestety z czasem traciła wiarę w to, że jej działania przyniosą jakiś efekt. Działalność Dagmary dotyczy walki o prawa kobiet w Polsce, w tym prawo do aborcji , które w ostatnim okresie zostało zaostrzone.

W trakcie protestów policja wykazała się agresją wobec protestujących, a w niektórych miastach organizatorom zostały wytoczone sprawy sądowe. Protesty nie przyniosły oczekiwanego rezultatu ale po ostatnich wydarzeniach – śmiertelnych przypadkach kobiet w ciąży, które zmarły na skutek komplikacji zdrowotnych i nieotrzymaniu adekwatnej pomocy lekarskiej  wybuchła nowa fala protestów pod hasłem #AniJednejWięcej

Dla oddechu od trudnych tematów w ramach poznawania śląskich posindustrialnych zabytków odwiedziliśmy dwa szyby kopalniane, w których zostały zrealizowane nowe inwestycje. Pierwszy z nim to ścianka wspinaczkowa Poziom 450, gdzie uczestnicy spotkania mieli okazję spróbować swoich sił w wspinaczce. Drugi to galeria sztuki w Szybie Wilson. Goście byli pod wrażeniem jak nadano nowe znaczenia i funkcje postindustrialnym przestrzeniom.

Ostatni dzień naszego spotkania partnerskiego otworzył Mateusz Gwódź, 17 letni aktywista,  członek partii Razem i uczeń liceum w Katowicach, który opowiedział o ponownym powołaniu Młodzieżowej Rady miasta w Zawierciu. Nawiązując do tematu Młodzieżowych Rad Miasta, Mateusz przybliżył nam również temat nadużyć władzy względem demokratycznych instytucji młodzieżowych.

Pozostając przy temacie młodzieży, a tym samym edukacji, przywitaliśmy kolejnych gości – przedstawicieli organizacji Dopamina Lab z Dąbrowy Górniczej, Annę Deboń i Roberta Strzałę. Prezentacja Anny i Roberta dotyczyła działalności ich organizacji, która dąży do wdrażania zmian w edukacji szkolnej m.in. poprzez analizę statutów szkolnych – przede wszystkim tego, czy są one zgodne z prawem. Ich organizacja twierdzi, że ocena ma być informacją zwrotną dla ucznia, tymczasem jest ona narzędziem manipulacji, opresji i nadużywania władzy. 

Każda ocena wpływa na życie ucznia – proces uczenia się powinien być dobrowolny, a nie wymuszany, przez co tak naprawdę nieskuteczny.

Statuty często określają wygląd zewnętrzny uczniów, tymczasem treść konstytucji jest sprzeczna z założeniami tych statusów. Niektóre szkoły każą nawet za zachowanie poza terenem szkoły, zabraniają należenia do subkultur albo wyrażania pewnych opinii. Dopamina chce zmian na tym polu, aby edukacja młodzieży bardziej przypominała relację, niż zawalanie uczniów materiałem, sprawdzianami i wymuszaniem wszechstronności.

Ostatnim punktem programu była projekcja filmu “Siostry”, który został wyprodukowany przez nasze Stowarzyszenie w ramach projektu “Młode liderki Afganistanu”. Bohaterkami filmu są  siostry: najmłodsza Zohra, Gaisu i Parastu. Należą do absolutnej elity – pochodzą z najbardziej liberalnych kabulskich rodzin. Ich ojcowie, bracia lub mężowie, zgodzili się, często wbrew ostracyzmowi dalszej rodziny i środowiska, aby wzięły udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu – same, bez „opieki“ mężczyzn. To bardzo progresywne podejście w ich społeczności.

Film “Siostry” skłonił naszych partnerów do dyskusji i podzielenia się odczuciami na temat prezentowanej historii.  Podczas dyskusji przedstawiliśmy uczestnikom spotkania dalsze losy sióstr, z którymi nasze Stowarzyszenie nadal utrzymuje kontakt. 

 

Następnie przeprowadziliśmy ewaluację naszego spotkania partnerskiego, podzieliliśmy się wrażeniami. Nasi  zagraniczni partnerzy byli pod wrażeniem organizacji spotkania, docenili też to, jak w kompleksowy sposób został  przedstawiony przez Stowarzyszenie problem nadużywania władzy w Polsce. To była bardzo owocna wizyta, która pozwoliła nam na lepsze poznanie naszych partnerów strategicznych. To na pewno pomoże nam w stworzeniu nowych, interesujących projektów, które będą mogły zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. 

Projekt jest współfinansowany z programu Erasmus+.