Młodzież przeciwko nadużyciom władzy2020-04-30T16:30:18+02:00

Młodzież przeciwko nadużyciom władzy (Youth Steps Against Power Abuse) – projekt europejski w zakresie wymiany dobrych praktyk finansowany w ramach programu Erasmus+.

 

Żyjąc w społeczeństwie tworzymy różnego rodzaju relacje, które oparte są na zasadach hierarchicznych. Od początku naszej życiowej przygody jako członek bądź członkini społeczeństwa znajdujemy się pod władzą rodziców bądź opiekunów, administracji państwowej ze szkołami i instytucjami wychowawczymi jako przykładami – później trafiamy na rynek pracy i przyjmujemy role zatrudniającego/zatrudniającej bądź pracownika/pracowniczki. Oprócz tego – ze względu na naszą tożsamość – możemy być członkami większych struktur, wchodzących w relacje władzy z innymi: grup etnicznych i wyznaniowych, narodowości, subkultur, społeczności nieheteronormatywnej. Chociaż prawdą jest, że żyjemy w bardzo spokojnych czasach z perspektywy naszego regionu (mieszkamy w państwie demokratycznym, w naszym regionie nie ma konfliktów), problem nadużyć władzy w stosunku do młodych osób jest istotnym problemem, wpływającym na kształt relacji, samoocenę, potencjał rozwoju. Wszelkiego rodzaju wykluczenia ze względu na sytuację ekonomiczną, tożsamość płciową i orientację seksualną, wykluczenia na rynku pracy związane ze stosunkowo niższą „pozycją przetargową” młodego pracownika lub młodej pracowniczki, dyskryminacja mniejszości – oto tematy, którymi należy się zająć.

Główne cele naszej współpracy obejmują zatem podzielenie się najlepszymi praktykami w celu przeciwdziałania nadużyciom władzy doświadczanym przez młodych ludzi i narzędziami do pracy z młodzieżą oraz tematyką przemocy i nadużyć. W skali ogółu społeczeństwa ma to posłużyć również za formę podniesienia poziomu świadomości na temat sytuacji młodych ludzi padających ofiarą różnego rodzaju nadużyć oraz za strategię umocnienia i poszerzenia współpracy na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim pomiędzy podmiotami, które interesują się opracowywaną w projekcie tematyką. Czym są najlepsze praktyki? To przykłady rozwiązanych problemów i działań, które były wdrażane przez różne instytucje i organizacje, by polepszyć sytuację. Wierzymy w to, że wiele z tych rozwiązań może działać także w innych kontekstach – dlatego chcemy dowiedzieć się, co może zostać sprawdzone w naszym kontekście! 

 

Partnerzy projektu: 

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest koordynatorem tego projektu. Partnerstwo Strategiczne na rzecz wymiany dobrych praktyk utworzone zostało razem z estońską organizacją pracującą z młodzieżą i pracownikami młodzieżowymi Seiklejate Vennaskond, portugalską inicjatywą na rzecz innowacji i integracji w szeroko pojętej edukacji Associação Nacional Educativa de Inclusão e Inovação nas Escolas (AENIE), rumuńską organizacją zrzeszającą, trenującą i oceniającą pracowników społecznych Centrul de Formare și Evaluare în Asistență Socială (CFCECAS) oraz hiszpańską organizacją pozarządową na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i osobistego Permacultura Cantabria.

 

Projekt ma na celu wymianę najlepszych praktyk i prezentację lokalnych i ponadlokalnych rozwiązań korespondujących z zagadnieniem nadużyć władzy wobec młodych osób. Osią projektu jest seria spotkań w krajach partnerskich. Projekt rozpoczął się od strategicznego spotkania partnerskiego w Santanderze w Hiszpanii, w trakcie którego ustaliliśmy plan trzydniowych wizyt studyjnych: 

– w Rumunii (marzec 2020 – przełożona z uwagi na epidemię) 

– w Polsce (czerwiec 2020 – przełożona z uwagi na epidemię) 

– w Portugalii (wrzesień 2020)

W każdej wizycie studyjnej weźmie udział dwoje uczestników z każdego kraju partnerskiego. Dodatkowo, planowany jest trening z zakresu przeciwdziałania nadużyciom władzy i zarządzania emocjami, który odbędzie się w Ramales w Hiszpanii w styczniu 2021 roku. 

Udział w wydarzeniach, współfinansowany przez program Erasmus+, pozwoli młodym osobom poznać specyfikę pracy sektora pozarządowego w zakresie przeciwdziałania nadużyciom władzy i przemocy w krajach partnerskich. 

Oprócz wizyt studyjnych i treningu, wszyscy partnerzy prowadzą kampanię podnoszącą świadomość z zakresu nadużyć władzy oraz informującą o projekcie. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych i zapisania się do newslettera!

 

 

Projekt zakłada współpracę z lokalnymi podmiotami realizującymi działania z zakresu włączenia i edukacji osób z niepełnosprawnościami, w tym: szkołami, klubami, ośrodkami pomocy, spółdzielniami socjalnymi i przedsiębiorstwami społecznymi. 

W ramach projektu zorganizowane zostanie trzydniowe szkolenie w Portugalii – przeznaczone dla dwóch współpracujących ze Stowarzyszeniem edukatorek/-ów młodzieży niepełnosprawnej. 

Jeśli jesteś zainteresowana/ny podręcznkiem lub kursem online, które powstaną w ramach projektu już niebawem – zachęcamy do skontaktowania się z nami już teraz! Dzięki temu jako pierwsi otrzymacie materiały edukacyjne.

Zachęcamy także wszystkie osoby, zainteresowane współpracą (w tym: pomocą w opracowaniu materiałów do nauki, chęcią użycia narzędzi w swoich miejscach pracy i wolontariatu, wzięciem udziału w treningu w Portugalii) do kontaktu z koordynatorką projektu. Współpraca na poziomie lokalnym jest gwarancją sukcesu i realizacji założonych celów. Wierzymy, że razem uda nam się zmienić społeczność, w której żyjemy. 

Więcej o projekcie:
strona www wkrótce
Facebook: https://www.facebook.com/influencersproject/ 

Kontakt do koordynatorki: magdakondas.sak@gmail.com