VOYCE – dajemy głos młodym!2022-12-22T11:41:17+01:00

VOYCE – dajemy głos młodym, to kolejny międzynarodowy projekt, który realizujemy od maja 2021 do grudnia 2022 roku w ramach programu ERASMUS+, w partnerstwie z następującymi organizacjami: Hello Youth ze Szwecji, Ikkaido Inclusive Martial Arts z Irlandii, Ikkaido Ltd z Wielkiej Brytanii, Aux Couleurs du Deba z Francji , Active Youth z Litwy, ECO z Grecji, CIAPE z Włoch, Faal Derneği z Turcji.

Celem projektu VOYCE jest uwrażliwienie młodzieży na integrujące wartości, na których opiera się Unia Europejska.
Jego głównym założeniem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa zdolnego do utrzymania różnorodności kulturowej, równości płci i postawy bez dyskryminacji jako wartości dominujących, które powinny stanowić esencję życia społecznego.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 16-25 lat, która chce, by jej poglądy i opinie miały wpływ na rzeczywistość i były wysłuchane.

Trzy główne tematy, na których skupia się projekt to : 

 1. Nowe programy wolontariatu i mobilności skierowane do osób z mniejszymi szansami;  
 2. Wsparcie organizacji młodzieżowych opartych na nowych i zrównoważonych modelach społeczno-ekonomicznych;  
 3. Rozwój krytycznego umysłu promującego skuteczną komunikację i umiejętności rozwiązywania problemów.

Założenia projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:  

 1. Młodzieżowe grupy lokalne, których uczestnicy będą bezpośrednio opracowywać własne wskazówki i wytyczne /tzw. Mapy Drogowe/ dla włączania społecznego; 
 2. Społeczny Hackathon w Grecji / Ateny/, gdzie młodzi uczestnicy będą się dzielić wiedzą i zespołowo wymyślać propozycje rozwiązań dla wybranych problemów społecznych;
   
 3.  Utworzenie platformy internetowej, która pozwoli uczestnikom i osobom zainteresowanym pozostać w kontakcie kontynuując proces współpracy.
 4. Działania promujące na wydarzeniu zamykającym projekt.

Partnerstwo VOYCE przyczyni się do rozwoju umiejętności przekrojowych młodych ludzi niezbędnych dla ich rozwoju zawodowego, osobistego, obywatelskiego.

Działania projektowe realizowane będą  na poziomie lokalnym i międzynarodowym:

 1. działania lokalne: w dniach 12.01.2022 oraz 19.01.2022 w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu w godzinach 17:00- 20:00 zrealizowane zostały spotkania Młodzieżowych Lokalnych Grup Roboczych, podczas których dyskutowaliśmy o problemach i potrzebach, szczególnie w kontekście wolontariatu jako sposobu na wspieranie osób z mniejszymi szansami. Spotkania te miały na celu opracowanie Mapy Drogowej – dokumentu analizującego omawiany temat.
 2. działania międzynarodowe: w dniach 7.02.2022- 12.02.2022 w Atenach, w Grecji zorganizowany został międzynarodowy Hackathon, w którym wzięły udział wybrane, najbardziej zaangażowane młode osoby współtworzące Mapy Drogowe wybranych problemów społecznych z każdego państw partnerskich. W hackathonie wzięło udział 60 osób z 9 państw Europy. Celem wydarzenia była przede wszystkim międzynarodowa integracja, wspólna debata i praca warsztatowa prowadząca do wspólnego opracowania propozycji rozwiązań wybranych problemów społecznych w Europie. Spotkaniom przyświecała idea równego włączenia społecznego i innowacyjnych rozwiązań wybranych zagadnień.

 1. działania online: wszystkie pomysły wygenerowane podczas VOYCE Społeczny Hackathon w Grecji będą do końca trwania projektu prezentowane na specjalnej e-platformie dostępnej dla publiczności w całej Europie. Platforma będzie otwarta na opinie i wkład osób, które pomogą udoskonalić pomysły na zmian .
 2. dodatkowo każda grupa uczestników będzie miała szansę zaprezentować swoje pomysły szerokiej publiczności podczas imprezy zamykającej projekt w październiku 2022 roku z udziałem przedsiębiorców, polityków, organizacji, szkół i obywateli. 

 

Infopack VOYCE - Hackathon

Wizyta partnerska w Rzymie w ramach projektu „VOYCE”

Na początku października przedstawicielki naszego Stowarzyszenia wzięły udział w spotkaniu partnerskim i konferencji w Rzymie w ramach projektu „VOYCE”, który jest współfinansowany ze środków z programu Erasmus+. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tej wizyty!

Pierwszego dnia spotkania partnerskiego w Rzymie w ramach projektu „VOYCE: Dajemy głos młodym”, który jest współfinansowany przez program Erasmus+ wzięłysmy udział w konferencji dotyczącej projektu na Link Campus University, podczas której odbyła się debata na temat aktywizmu społecznego młodych ludzi. Poruszono m.in. kwestie istoty edukacji nieformalnej, dostarczania odpowiednich narzędzi rozwoju młodym ludziom oraz roli organizacji pozarządowych w systemie.

Podczas konferencji miałyśmy też okazję do wysłuchania inspirującej prezentacji na temat efektywnego altruizmu (z ang. effective altruism) wygłoszonej przez założyciela School of Thinking. Efektywny altruizm jest to filozofia i ruch społeczny, którego celem jest poszukiwanie, zastosowanie i popularyzacja najbardziej efektywnych sposobów poprawy obecnej sytuacji na świecie.
 
Po prelekcji odbyła się dyskusja na temat tego, czy jesteśmy wystarczająco dobrzy, jak zmierzyć efektywność naszych działań, jak pobudzić społeczeństwo do bycia bardziej altruistycznym i aktywnym oraz gdzie szukać inspiracji. 
 
 
Drugiego dnia od rana wraz z naszymi partnerami z Włoch, Turcji, Szwecji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Litwy i Grecji wzięłyśmy udział w licznych burzach mózgu na temat końcowej fazy projektu. Omówiliśmy m.in. dotychczasowe działania tj. hackathon, który miał miejsce w Atenach, konferencję w Rzymie oraz nasze działania w sieci popularyzujące tematy społeczne i europejskie wartości. 

Impact event 

Impact Voyce Event odbył się w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, ul. 3 maja 11, miasto Sosnowiec, 13 grudnia 2022 roku, o godzinie 16:00. Wzięło w nim udział 30 osób, które zapoznały się z projektem Voyce i jego rezultatami.
 
Wśród uczestników znaleźli się:
– przedstawiciele biura senatora Joanny Sekuły w mieście Sosnowiec
– przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Sosnowcu
– przedstawiciele Biura Poselskiego Posła RP w Sosnowcu
– przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
– liderzy społeczności lokalnej, przedstawiciele różnych Klubów Seniora z terenu miasta Sosnowca
– młodzieżowi działacze lokalni
– studenci reprezentujący Uniwersytet Śląski
– młode kobiety aspirujące do roli liderów obywatelskich
– przedstawiciele sektora firm prywatnych
– przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych działających lokalnie i międzynarodowo
 
 
Podczas wydarzenia Monika Sobańska /koordynatorka projektu, osoba pracująca z młodzieżą, trenerka NFE/ oraz Wiktoria Grelewicz /liderka młodzieżowa/ ze Stowarzyszenia Aktywne Kobiety przedstawiły prezentację Canva na temat celów i założeń projektu, wszystkich zrealizowanych działań i aktywności, zaangażowanych uczestników, wypracowanych produktów i osiągniętych rezultatów.
Słuchacze byli bardzo zainteresowani wszelkimi możliwościami dalszej współpracy i kontynuacji tej europejskiej inicjatywy.
Szczególny nacisk położono na ideę i metodologię Social Hackaton jako bardzo owocnego i skutecznego narzędzia angażowania młodych ludzi w sprawy społeczne i tworzenie projektów.
Organizatorzy poinformowali uczestników o współfinansowaniu projektu Voyce przez program Erasmus+ Komisji Europejskiej.