Projekt SMART-Y2022-04-26T02:34:52+02:00

Młodzież na obszarach wiejskich wydaje się być generalnie niezainteresowana polityką, co podważa spójność i zrównoważony rozwój przyszłego społeczeństwa europejskiego. Kryzys COVID-19 pogorszył tę sytuację jeszcze bardziej, wpływając również na zaangażowanie obywatelskie młodzieży. Taki właśnie jest wskaźnik wpływający na rozwoju dwuletniego projektu „Młodzież razem na rzecz zielonych i zrównoważonych europejskich inteligentnych wiosek” („Youth together for green and sustainable European smart villages”), finansowanego w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

 

SMART-Y uruchomi wielonarodową sieć młodzieżowych organizacji oddolnych działających na obszarach wiejskich UE i zdolnych do angażowania, łączenia i wzmacniania słabszej młodzieży (w wieku 18-30 lat) w celu współtworzenia europejskich inteligentnych wiosek. Wyzwolenie młodzieży z decydentami wesprze realizację Europejskiego Celu Młodzieży nr 10: Zielona Zrównoważona Europa.

 

Wskaźnik projektu jest zakorzeniony we wstępnej analizie potrzeb skierowanej do kontekstów wiejskich UE; do aktywnych tam grup docelowych (młodzież, osoby pracujące z młodzieżą, decydenci); do aktualnego stanu odpowiednich polityk UE. Konieczna jest zmiana paradygmatu w kierunku wspólnego programowania polityki na szczeblu lokalnym w UE, angażującego młodzież jako protagonistę zmian: przewidziane inicjatywy transgraniczne zwiększą zdolność organizacji młodzieżowych do współpracy transnarodowej wokół konkretnych kwestii politycznych UE uznanych za istotne dla młodzieży dziedzinie, jednocześnie przyczyniając się do uczynienia młodych ludzi aktywnymi środowiskowo, wykształconymi i zdolnymi do wprowadzania zmian w ich codziennym życiu, a także do stawiania czoła głównym wyzwaniom obszarów wiejskich UE.

 

W ramach projektu realizowane zostaną trzy podejścia:

  • Partycypacyjne: uczestnictwo młodzieży w programowaniu polityki lokalnej w zakresie zieleni i zrównoważonego rozwoju jest wspierane od samego początku poprzez lokalne żywe laboratoria (WP4) gromadzące ich specyficzne priorytety wśród tych, które zostały wstępnie przeanalizowane; Wirtualny hackathon (WP5), wielkoskalowe mobilności transgraniczne (WP6) oraz Okrągłe Stoły Polityki Krajowej (WP7) ułatwią współtworzenie projektów działań obywatelskich w odpowiedzi na strategię inteligentnych wiosek i Zielonego Ładu UE
  • Praktyczne: konkretne projekty kierowane przez młodzież będą katalizatorem wzmocnienia i świadomości, zachęcając młodzież do wzięcia odpowiedzialności za wpływ swojego stylu życia na świat
  • Zorientowane na politykę: strategia projektu obejmuje młodzież w konkretnych wyzwaniach obywatelskich i politycznych, z którymi UE ma się zmierzyć w tych latach. Jego doświadczenie zostanie przekazane w postaci opartych na dowodach, kontekstowych zaleceń politycznych, w wielu wersjach językowych (WP8)

 

Rezultaty przekształcenia młodzieży w obszary wiejskie to:

  1. Duże możliwości zatrudnienia i przedsiębiorczości dla młodych ludzi mieszkających na europejskich obszarach wiejskich dzięki zwiększeniu zdolności młodych ludzi do przekształcenia się w puste przestrzenie do prowadzenia działań coworkingowych i hubów;
  2. Zwiększone umiejętności i kompetencje młodzieży w zakresie rozwoju przestrzeni coworkingowych/inkubatorów skupionych na gospodarczym powołaniu terytoriów;
  3. Wzmocniona przedsiębiorczość młodzieży, tworzenie sieci kontaktów, szkolenia i możliwości rozwoju lokalnego na terytoriach objętych projektem;
  4. Zwiększone umiejętności przedsiębiorcze wśród młodych ludzi z naciskiem na projekty coworkingowe.