Heritage in Dialogue2022-07-08T12:55:15+02:00

 

Problemy, z którymi borykają się uchodźczynie i które mogą skomplikować proces integracji, przede wszystkim obejmują aspekty tj. niskie umiejętności/kwalifikacje, cechy kulturowe, poziom wykształcenia, rola w rodzinie, późna integracja lub brak integracji (związanej z nauką języka i integracją społeczną), a także mieszkanie w zamkniętych, odizolowanych osiedlach. Wielokulturowa rzeczywistość UE wymaga od obywateli i instytucji unijnych większej otwartości na dialog międzykulturowy. Zdajemy sobie sprawę, że integracja to długotrwały proces, który wymaga czasu, a zrozumienie kulturowe pomaga nam zachować naszą tożsamość kulturową przy jednoczesnym poszanowaniu innych. Rodzaj proponowanych działań przyczyni się do stworzenia przestrzeni dialogu, w której kultury są pojmowane w stanie równości, zachęcając do wymiany pomysłów i różnych perspektyw.

 

 

Główną grupą docelową są młode migrantki w wieku 18–30 lat, które są migrantkami z wyboru lub zostały zmuszone do opuszczenia swoich krajów, zamieniając je w uchodźców i osoby ubiegające się o azyl, i które napotykają na różne bariery, zarówno jako migrantki, jak i kobiety, w krajach które nie są ich własnymi i kulturami.

Cele projektu to:

 • Zwiększenie empatii i zrozumienia kulturowego między imigrantkami a społecznościami lokalnymi z 3 różnych krajów (Polska, Hiszpania, Serbia).
 • Zwiększenie dostępności do dziedzictwa kulturowego poprzez zrozumienie, dialog i zaangażowanie.
 • Wzmocnienie pozycji kobiet migrantek i wyeksponowanie problemów, z którymi się borykają, oraz bardziej aktywnego uczestnictwa ich w społeczności.
 • Zredukowanie stereotypów i uprzedzeń w zakresie kultury i obyczajów poprzez poszukiwanie wspólnych wartości.
 • Stworzenie możliwości wzajemnego zrozumienia, dialogu międzykulturowego, solidarności i uczestnictwa obywatelskiego.
 • Opracowanie materiału dydaktycznego do wykorzystania przez agentów społecznych oraz kobiety migrujące w celu powtórzenia metodologii.
 • Poprawność jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji.

Planowane wyniki i rezultaty:

 • 30 młodych kobiet, które wezmą udział w lokalnych działaniach, aby mogły zdobyć wiedzę związaną z integracją społeczną i interpretacją dziedzictwa
 • 3 pracowników na organizację, którzy podzielą się doświadczeniem i zdobytą wiedzę związaną z integracją społeczną i interpretacją dziedzictwa
 • E-Toolbox, zestaw materiałów dydaktycznych typu open source do wykorzystania w przyszłych projektach
 • Stworzenie transnarodowej sieci między uczestniczącymi organizacjami

Związek między celami a priorytetami:

 • Integracja i różnorodność — naszą główną grupą docelową są młode imigrantki, a celem jest praca nad włączeniem, integracją, wzmocnieniem pozycji poprzez różnorodność kulturową i wspólne wartości
 • Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo – migrantki doświadczają dyskryminacji jako imigrantki i jako kobiety przez co często nie są w stanie aktywnie uczestniczyć w społeczności. Lokalne działania mają na celu przekazanie im nowej wiedzy związanej z interpretacją dziedzictwa kulturowego, włączenia społecznego, a także wzmocnienia pozycji kobiet i zaangażowania obywatelskiego, ponieważ będą miały przestrzeń do współpracy
 • Promowanie aktywnego obywatelstwa – Celem lokalnych działań z młodzieżą jest poświęcenie czasu na omówienie różnych tematów i wartości, takich jak demokracja, prawa kobiet

Kraje uczestniczące w projekcie:

 1. Hiszpania
 2. Polska
 3. Serbia