Europa bez granic2021-03-15T09:43:02+01:00

Europa Bez Granic

 

 
 

 

 


 
 

 
 
 


 
 

 
 

 
 

    

 

 

    

 
 
  

   

Od wybuchu wojny w Syrii w 2011 r. doświadczamy największego kryzysu uchodźczego w Europie w ostatnich czasach.  Setki tysięcy uchodźców próbowało dotrzeć do granic Unii Europejskiej również z Konga, Iraku lub Jemenu, a nasze rządy nie były w stanie zmierzyć się z tymi okolicznościami, okazując niezdolność i niechęć do wypełnienia podjętych humanitarnych zobowiązań.

W tym trudnym kontekście politycznym i społecznym praca polegająca na przyjmowaniu uchodźców przez organizacje jest jeszcze ważniejsza, zarówno dla pomocy skierowanej bezpośrednio dla imigrantów, jak i dla zwiększania świadomości społeczeństw na temat znaczenia naszych rządów w wypełnianiu ich misji ochrony i integracji przybyłych.

O projekcie ‘’Europa bez granic’’

Projekt realizowany był przez sześć organizacji z Polski i Europy: Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Permacultura Cantabria, uniwersytet im. A.Mickiewicza, Fundację Zielony Słoń, Centrum Praw Kobiet, Instytut Tolerancji. Jako partnerstwo organizacji edukacyjnych z Europy postanowiliśmy udoskonalić swoje narzędzia do współpracy z migrantami. Uczyliśmy się na podstawie doświadczeń innych krajów i w niecodziennym, autentycznie wielokulturowym kontekście Hiszpanii, co poszerzyło również naszą percepcję zjawiska integracji. Analizując programy kursów zaproponowane przez kilka organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej, zdecydowaliśmy, że najbardziej kompletne i pasujące do naszych zainteresowań było doświadczenie organizacji Permacultura Cantabria. 

Cele projektu

Zrozumienie zjawiska uchodźców w jego kompleksowości i różnorodności

W trakcie projektu zagłębiliśmy się w powody, dla których ludzie uciekają z domu, identyfikując różnorodność ich sytuacji, ich trajektorie czy historie. Jednocześnie porównywaliśmy różnice w przyjmowaniu oraz integracji uchodźców pomiędzy krajami. Przeprowadziliśmy wspólną refleksję, aby podzielić się naszą wiedzą na temat uchodźców oraz zidentyfikowaliśmy główne wyzwania, przed którymi stoimy.

Przeprowadzenie wymiany dobrych praktyk

Każda organizacja opisała swoją pracę z uchodźcami i dowiedziała się o procesie ich przyjmowania i integracji w Hiszpanii, z uwzględnieniem różnych zaangażowanych w to podmiotów (rząd centralny, władza lokalna, organizacje pozarządowe, itd.) oraz ich regionalnych cech szczególnych, nie zapominając również o trudnościach w tego rodzaju pracy i o tym, jak można je przezwyciężyć.

Zbudowanie wspólnego terenu pracy

Jednym z naszych celów była też integracja organizacji partnerskich w celu rozwinięcia naszej współpracy w perspektywie średnio- i długoterminowej oraz współpracy w przestrzeni międzynarodowej, czego pierwszym krokiem była realizacja kursu w Hiszpanii.

Trening pracy  z emocjami dla osób pracujących z emocjami

W ramach projektu przeprowadziliśmy w Hiszpanii w październiku 10-dniowy kurs na temat procesu przyjmowania i integracji uchodźców i imigrantów oraz społecznej i emocjonalnej pracy z nimi. W szkoleniu uczestniczyło 11 osób z Polski, reprezentujących 5 organizacji edukacyjnych. 

Ponadto integralną częścią projektu był warsztat wewnętrzny zorganizowany i przedstawiony przez tych, którzy wzięli udział w kursie w każdej organizacji uczestniczącej w projekcie. Podczas wyżej wymienionych warsztatów uczestnicy podzielili się zdobytymi w Hiszpanii narzędziami i dobrymi praktykami oraz  informacjami o europejskich programach finansowania inicjatyw edukacyjnych. 

Wpływ projektu

Uczestnicy

Podczas projektu uczestnicy zapoznali się z wiedzą na temat zjawiska uchodźców, a ich umiejętności pracy z tą grupą zostały poszerzone i poprawione. Szkolenie miało integralny wpływ na członków personelu, z korzyściami zarówno osobistymi, jak i zawodowymi, jako że uczestnicy zwiększyli również poziom swojej motywacji i zadowolenia z pracy. Ponadto ich zdolność do pracy w grupie uległa poprawie dzięki aktywnemu uczestnictwu w partnerstwie i wymianie praktyk oraz doświadczeń. 

Ścieżka zawodowa uczestników zyskała też dodatkowy wymiar międzynarodowy i uzyskali oni akredytowane kwalifikacje.

Organizacje tworzące partnerstwo

Organizacje poprawiły jakość usług oferowanych uchodźcom i migrantom, gdyż teraz mogą teraz dysponować lepiej przygotowaną kadrą.

Członkowie organizacji zyskali wiedzę i umiejętności, które zostały przekazane podczas kursu i warsztatów wewnętrznych, a więc wszyscy pracownicy skorzystali w pewien sposób z mobilności.

Udział w projekcie służył również jako szkolenie dla organizacji w zakresie przygotowania uczestników do treningu. Partnerzy dowiedzieli się też, jak został przygotowany program kursu, jakie narzędzia zostały wykorzystane do jego oceny  oraz jak wyglądały relacje między trenerami a uczestnikami. Ponadto projekt ten był pierwszym krokiem w budowie solidnej sieci współpracy pomiędzy organizacjami na poziomie krajowym i europejskim. Sieć przyczyni się do przepływu informacji między organizacjami i przestrzegania zobowiązania dotyczącego udzielenia  pomocy uchodźcom i ich integracji.

Permacultura Cantabria i powiązane organizacje hiszpańskie

Została ustanowiona sieć współpracy między organizacjami i oczekuje się, że przyniesie ona przyszłe korzyści i ewentualne wspólne projekty związane z dalszą opieką nad uchodźcami.  Permacultura zyskała też cenne doświadczenie wynikające z najlepszych praktyk naszego konsorcjum, naszych wskazówek, uwag, korekt i spostrzeżeń.

Migranci, z którymi pracujemy

Uchodźcy i migranci, z którymi pracujemy, mogą otrzymać lepsze usługi poprzez lepiej przygotowanych trenerów. Są również lepiej poinformowani o pomocy oferowanej z ramienia innych organizacji konsorcjum działających w tym samym regionie bądź obszarze tematycznym. Skorzystają też z działań związanych z poprawą świadomości społeczeństwa, a  ich potrzeby będą lepiej zrozumiane i zaspokajane. Istotna jest tu też nie tyle konkretna udzielana im usługa, ale sposób jej udzielania i pozytywny wpływ na jej odbiór i społeczną integrację.

Efekty projektu

Projekt pozwolił nam na większe zaangażowanie we współpracę europejską: zwiększyliśmy naszą zdolność do pracy na poziomie europejskim oraz poszerzyliśmy wpływ naszej roli głównego aktora w tworzeniu powiązań wśród społeczności edukacyjnej.

Dzięki temu projektowi mogliśmy zdobyć głębszą wiedzę na temat programu PO WER, a także nawiązać nowe relacje z innymi organizacjami w celu dalszego rozwoju projektów. Podczas kursu uczestnicy z różnych instytucji przeprowadzili szereg działań w celu zdefiniowania nowych projektów, które zostaną opracowane w najbliższej przyszłości. 

Na poziomie europejskim nasz projekt przyczynił się też do uwidocznienia europejskiej społeczności programu PO Wiedza Edukacja Rozwój. Dzieliliśmy się naszą wiedzą i wynikami, aby inspirowały one inne centra i organizacje. Ponadto fakt, że taki kurs został przeprowadzony (gromadząc uczestników różnych narodowości i korzystając ze środków programu Erasmus +) wykazał, iż istnieje zainteresowanie tego typu współpracą na poziomie międzynarodowym, wzmacniając europejskie inicjatywy w tej dziedzinie oraz promując zrozumienie i interakcję między kulturami.

Współfinansowanie

Bardzo dziękujemy programowi PO WER za współfinansowanie naszej inicjatywy edukacyjnej. Mamy nadzieję, że dzięki pozytywnym wynikom naszego projektu instytucje Unii Europejskiej będą w przyszłości zachęcone do wspierania podobnych projektów.

     

     

    

   

    

    

     

    

    

   

ZOBACZ WIDEO Z KURSU W HISZPANII