ESPolitica to jest polityka2022-12-22T11:18:53+01:00

Udział młodych kobiet i dziewcząt jest niezbędny do budowy zdrowego, integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa. Niestety od dłuższego czasu mamy do czynienia ze spadkiem udziału młodych ludzi w procesach politycznych, a w szczególności to właśnie młode kobiety są najmniej reprezentowane wśród przywódców politycznych. Dlatego właśnie powstał międzynarodowy projekt „To jest polityka” (ESPolitica).

 

W jakim celu powstał projekt? 

Wykluczenie młodych kobiet z uchwalania praw i wykluczenie z procesu podejmowania decyzji podważa ich cenny wkład w dobro przyszłych pokoleń. A to przecież równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Co więcej, kwestia płci w Europie różni się w zależności od kraju, ale mimo tego, kobiety nadal są mniej obecne na rynku pracy niż mężczyźni. W 2019 r. różnica w zatrudnieniu ze względu na płeć wyniosła 11,7%, przy czym w całej UE zatrudnionych było 67,3% kobiet w porównaniu z 79% mężczyzn. Kobiety zarabiają również średnio o 14,1% mniej na godzinę niż mężczyźni. Przyczyny zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć wykraczają poza prostą kwestię dyskryminacji. Są one konsekwencją różnych nierówności, z jakimi borykają się kobiety w dostępie do pracy i rozwoju.
 
Partnerzy projektu Espolitica widzą dużą potrzebę zwiększenia świadomości lokalnej społeczności w zakresie większego zaangażowania młodych kobiet w uczestnictwo w życiu demokratycznym. Ważnym jest również zwiększenie świadomości i udziału młodzieży w działaniach UE oraz umożliwienie młodym ludziom rozmowy z władzami publicznymi, które wdrażają politykę i reformy, zwłaszcza w obszarach istotnych dla młodych ludzi.
 
Dlatego też celem projektu jest promowanie aktywnego obywatelstwa, poczucia inicjatywy młodych ludzi wspierających ich społeczności, upodmiotowienie młodych kobiet oraz wzmacnianie ich kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności. 
 
Partnerami projektu są: Acción Social por la Juventud (Hiszpania), Skills Zone (Malta), STEP Institute (Słowenia), Associazione Framework (Włochy), Associação Sójovem das Saibreiras (Portugalia), Active Women Association (Polska), VERSLI MAMA (Litwa), Tokat Gazionsmanpasa Üniversitesi (Turcja), ASPECT- Management and Intercultural Relations (Bułgaria)

Grupy docelowe i wpływ projektu:

  • Uczestnicy naszych zajęć, ich rodziny i przyjaciele: Naszym celem jest stworzenie bardziej integracyjnej, partycypacyjnej i aktywnej społeczności młodych ludzi, zachęcanych do udziału w zajęciach i wydarzeniach poprzez uczynienie ich bardzo interaktywnymi, interesującymi i trafnymi. Naszym celem jest podnoszenie świadomości na temat europejskich projektów i inicjatyw, w których mogą oni wziąć udział, zdobyć nowe umiejętności i poprawić swoje przyszłe możliwości pracy. Naszym celem jest aktywizacja młodzieży, a co za tym idzie ich rodzin i przyjaciół, poprzez aktywne włączanie ich w społeczeństwo obywatelskie, a także zapraszanie wpływowych ludzi na wydarzenia, w których młodzież może wyrazić swoją opinię i zostać wysłuchana.
  • Lokalne społeczności: Społeczność lokalna może skorzystać z bardziej aktywnej, zdolnej do zatrudnienia młodzieży, która ma przestrzeń do nauki, rozwoju i uczestnictwa w różnych dodatkowych działaniach naukowych, tworząc bardziej empatyczną i solidarną społeczność.
  • Organizacje i instytucje zaangażowane bezpośrednio i pośrednio: Tworząc skuteczną sieć na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, tworzymy społeczność, w której możemy wymieniać dobre praktyki, pomysły, zdobywać doświadczenie, wolontariuszy, tworzyć sensowną i solidarną społeczność, a także promować wartości europejskie i być bardziej aktywnym w społeczeństwie obywatelskim.
  • Członkowie każdej zaangażowanej organizacji, w tym osoby pracujące z młodzieżą, nauczyciele i trenerzy: Poprzez udział w różnych projektach krajowych i międzynarodowych członkowie zdobywają doświadczenie w uczeniu się w zróżnicowanym środowisku, co ma pozytywny wpływ na ich umiejętności (umiejętności zarządzania, umiejętności komunikacyjne, umiejętności cyfrowe, projektowanie graficzne itp.). Ucząc się nowych dobrych praktyk i umiejętności, mogą również usprawnić swoją pracę w organizacji/instytucji, w której pracują.

Spotkanie partnerskie w Madrycie

Pod koniec czerwca odbyło się spotkanie partnerskie połączone z treningiem w ramach projektu Espolitica, którego celem jest wzmocnienie głosu młodych kobiet w życiu publicznym. Spotkaliśmy się na dwudniowym treningu w Madrycie w celu współpracy nad tworzeniem nieformalnych szkół dla liderek pragnących zaangażować się w działalność na rzecz społeczności lokalnych.
 
Jedną z pierwszych rzeczy, które były dla nas pilne było zapoznania się ze sobą poprzez różne aktywności „przełamujące lody,” gdyż od stycznia pracowaliśmy głównie online. Następnie wraz z partnerami z Włoch, Litwy, Portugalii, Słowenii, Malty, Hiszpanii, Turcji, Bułgarii wymienialiśmy się dobrymi praktykami, metodami oraz podejściami do edukacji politycznej.  Co za tym idzie, wymieniliśmy się również różnymi pomysłami, które moglibyśmy zaimplementować, a także opowiedzieliśmy jakiego typu aktywności już zdążyliśmy wymyślić. Mieliśmy także szansę pracować w mniejszych grupach, aby porozmawiać o problemach, z którymi nasze organizacje zmagają się na codzień. Każdy z nas mógł się wypowiedzieć, będąc wysłuchanym przez resztę, przez co wspólnie wymyśliliśmy rozwiązania do poprawy danych sytuacji. 
Drugiego dnia mieliśmy okazję wysłuchać na czym polega non-violent communication, którą przedstawiły nam nasze partnerki z Portugalii. Było to dla nas cenne doświadczenie, gdyż pozwoliło nam zauważyć, jak powinnismy rozmawiać z ludźmi, a zwłaszcza pracując nad projektami europejskimi i lokalnymi. 
Oprócz tego mieliśmy również szansę dowiedzieć się więcej na temat gender mainstreaming, to znaczy wielu terminów związanych z równością płci. Nasza przedstawicielka, Dagmara, wzięła czynny udział w dyskusjach i zainspirowała resztę uczestników swoją wiedzą na tematy związane z gender i równouprawnieniem.
 
Monika, wiceprezeska naszego Stowarzyszenia, miała również okazję przedstawić naszym partnerom dobre praktyki naszej organizacji – różne projekty, które miały na cele podniesienie kompetencji i pewności siebie kobiet na przestrzeni ostatnich 20 lat. 
 
Już niebawem otworzymy w Sosnowcu nieformalną akademię liderek, wracając do edukacji obywatelskiej i politycznej kobiet, która zawsze stanowiła trzon naszej działalności. Łącznie w naszych szkołach weźmie udział 150 młodych kobiet.  
 

 

Darmowe warsztaty dla młodych liderek w ramach projektu ESPolitica

Darmowe warsztaty dla młodych liderek w ramach projektu ESPolitica współfinansowanego ze środków z programu Erasmus+! Zapraszamy wszystkie dziewczyny, które chciałyby:

  • mieć realny wpływ na otaczającą je rzeczywistość;
  • zwiększyć swoją wiedzę na temat polityki europejskiej w zakresie młodzieży (zwłaszcza równości wszystkich płci przy jednoczesnym tworzeniu przestrzeni do dialogu i uczestnictwa dla wszystkich);
  • wzmocnić swoje zdolności przywódcze;
  • zainspirować się i poznać lepiej swoje kompetencje…

…do Szkoły Liderek ESPolitica, która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia w Sosnowcu.

2 grudnia 2022, godz. 18:00-20:00

„I zostałaś liderką” – wykład, prowadzenie: Halina Sobańska

Nawet w XXI w. droga kobiet do przywództwa nie jest łatwa. Kobiet- przywódczyń jest na świecie ciągle niewiele, chociaż coraz więcej. Warsztat ma pomóc wskazać drogi i bariery do przywództwa kobiet, określić rolę, cechy i kompetencje przywódczyń/ liderek. Uczestniczki poszukują ich u siebie i zastanowią się, które z tych cech potrzebują wzmacniać. Wypracowują metody/narzędzia inspirowania, motywowania i angażowania ludzi. 🙋‍♀️

Adres: siedziba Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Sosnowiec, ul. 3 maja 11

3 grudnia 2022, godz. 10:00-14:00

“A gdyby tak wzmocnić swoje fundamenty i moc?” – warsztaty, prowadzenie Agata Brzóska-Struzik i Katarzyna Lessman-Czardybon

Warsztat, w trakcie którego będziemy odkrywać co jest naszym fundamentem, dzięki któremu czujemy się pewne i wartościowe.. Zerkniemy na talenty i umiejętności. Zahaczymy o predyspozycje, typy osobowości i konkretne doświadczenia. Wszystko po to, aby móc bardziej sięgać po to czego pragniemy…

Adres: siedziba Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Sosnowiec, ul. 3 maja 11

3 grudnia 2022, godz. 15:00 – 18:00

“A ja nie lubię wystąpień publicznych, czyli jak opanować lęk” – warsztat, prowadzenie Agata Brzóska-Struzik i Katarzyna Lessman-Czardybon

Jeśli zastanawiasz się czego się obawiasz, albo czasami słyszysz podszepty złośliwego krytyka wewnętrznego, to ten warsztat jest dla Ciebie. Sprawdzimy jak to robią Ci co się nie boją, poszukamy spójności przekazu, poszerzymy wiedzę o dobrych praktykach.

Adres: siedziba Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Sosnowiec, ul. 3 maja 11

ZAPISY I WIĘCEJ INFORMACJI: e-mail: rekrutacja.sak@gmail.com (w celu zapisów prosimy o podanie: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail).

Wstęp bezpłatny, mile widziana niewielka darowizna na poczet działań Stowarzyszenia.

Multiplier Event projektu Espolitica

ME projektu odbył się w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, ul. 3 maja 11, miasto Sosnowiec, w dniu 13 grudnia 2022 roku, o godzinie 17.00.

Wzięło w nim udział 28 osób, które zapoznały się z projektem europejskim współfinansowanym ze środków z programu Erasmus+ i jego rezultatami.
Wśród uczestników znaleźli się:
– liderzy społeczności lokalnej
– młodzieżowi działacze lokalni
– studenci reprezentujący Uniwersytet Śląski
– młode kobiety aspirujące do roli liderek obywatelskich, które wzięły udział w warsztatach Espolitica
– przedstawiciele sektora firm prywatnych
– przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych działających lokalnie i międzynarodowo
– przedstawiciele biura senatora Joanny Sekuły w Sosnowcu
– przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Sosnowcu
– przedstawiciele biura Posła RP w Sosnowcu
– przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
 
 
Podczas wydarzenia Monika Sobańska /koordynator projektu, pracowniczka młodzieżowa, trener NFE/ oraz Wiktoria Grelewicz /liderka młodzieżowa i działaczka feministyczna/ ze Stowarzyszenia Aktywne Kobiety przedstawiły słuchaczom cele i założenia projektu, wszystkie zrealizowane działania i aktywności, zaangażowanych uczestników, zdobyte przez nich umiejętności oraz osiągnięte rezultaty.
 
Publiczność była bardzo zainteresowana możliwością dalszej współpracy i kontynuacją inicjatywy europejskiej. Organizatorzy poinformowali uczestników o współfinansowaniu projektu Espolitica przez program Erasmus+ Komisji Europejskiej.