ESPolitica to jest polityka2022-07-29T10:23:23+02:00

Projekt “ESPolitica” – to jest polityka

Udział młodych kobiet i dziewcząt jest niezbędny do budowy zdrowego, integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa. Niestety od dłuższego czasu mamy do czynienia ze spadkiem udziału młodych ludzi w procesach politycznych, a w szczególności to właśnie młode kobiety są najmniej reprezentowane wśród przywódców politycznych. 
 
W JAKIM CELU POWSTAŁ PROJEKT ESPOLITICA? 
 
Wykluczenie młodych kobiet z uchwalania praw i wykluczenie z procesu podejmowania decyzji podważa ich cenny wkład w dobro przyszłych pokoleń. A to przecież równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Co więcej, kwestia płci w Europie różni się w zależności od kraju, ale mimo tego, kobiety nadal są mniej obecne na rynku pracy niż mężczyźni. W 2019 r. różnica w zatrudnieniu ze względu na płeć wyniosła 11,7%, przy czym w całej UE zatrudnionych było 67,3% kobiet w porównaniu z 79% mężczyzn. Kobiety zarabiają również średnio o 14,1% mniej na godzinę niż mężczyźni. Przyczyny zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć wykraczają poza prostą kwestię dyskryminacji. Są one konsekwencją różnych nierówności, z jakimi borykają się kobiety w dostępie do pracy i rozwoju.
 
Partnerzy projektu Espolitica widzą dużą potrzebę zwiększenia świadomości lokalnej społeczności w zakresie większego zaangażowania młodych kobiet w uczestnictwo w życiu demokratycznym. Ważnym jest również zwiększenie świadomości i udziału młodzieży w działaniach UE oraz umożliwienie młodym ludziom rozmowy z władzami publicznymi, które wdrażają politykę i reformy, zwłaszcza w obszarach istotnych dla młodych ludzi.
 
Dlatego też celem projektu jest promowanie aktywnego obywatelstwa, poczucia inicjatywy młodych ludzi wspierających ich społeczności, upodmiotowienie młodych kobiet oraz wzmacnianie ich kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności. 
 
GRUPY DOCELOWE I WPŁYW PROJEKTU
 
  • Uczestnicy naszych zajęć, ich rodziny i przyjaciele: Naszym celem jest stworzenie bardziej integracyjnej, partycypacyjnej i aktywnej społeczności młodych ludzi, zachęcanych do udziału w zajęciach i wydarzeniach poprzez uczynienie ich bardzo interaktywnymi, interesującymi i trafnymi. Naszym celem jest podnoszenie świadomości na temat europejskich projektów i inicjatyw, w których mogą oni wziąć udział, zdobyć nowe umiejętności i poprawić swoje przyszłe możliwości pracy. Naszym celem jest aktywizacja młodzieży, a co za tym idzie ich rodzin i przyjaciół, poprzez aktywne włączanie ich w społeczeństwo obywatelskie, a także zapraszanie wpływowych ludzi na wydarzenia, w których młodzież może wyrazić swoją opinię i zostać wysłuchana.
  • Lokalne społeczności: Społeczność lokalna może skorzystać z bardziej aktywnej, zdolnej do zatrudnienia młodzieży, która ma przestrzeń do nauki, rozwoju i uczestnictwa w różnych dodatkowych działaniach naukowych, tworząc bardziej empatyczną i solidarną społeczność.
  • Organizacje i instytucje zaangażowane bezpośrednio i pośrednio: Tworząc skuteczną sieć na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, tworzymy społeczność, w której możemy wymieniać dobre praktyki, pomysły, zdobywać doświadczenie, wolontariuszy, tworzyć sensowną i solidarną społeczność, a także promować wartości europejskie i być bardziej aktywnym w społeczeństwie obywatelskim.
  • Członkowie każdej zaangażowanej organizacji, w tym osoby pracujące z młodzieżą, nauczyciele i trenerzy: Poprzez udział w różnych projektach krajowych i międzynarodowych członkowie zdobywają doświadczenie w uczeniu się w zróżnicowanym środowisku, co ma pozytywny wpływ na ich umiejętności (umiejętności zarządzania, umiejętności komunikacyjne, umiejętności cyfrowe, projektowanie graficzne itp.). Ucząc się nowych dobrych praktyk i umiejętności, mogą również usprawnić swoją pracę w organizacji/instytucji, w której pracują.
 
PARTNERZY W PROJEKCIE 
 
Acción Social por la Juventud – Spain
Skills Zone – Malta
STEP Institute – Slovenia
Associazione Framework – Italy
Associação Sójovem das Saibreiras – Portugal
Active Women Association – Poland
VERSLI MAMA – Lithuania
Tokat Gazionsmanpasa Üniversitesi – Turkey
ASPECT- Management and Intercultural Relations – Bulgaria

TRENING W MADRYCIE

 
Pod koniec sierpnia odbyło się spotkanie partnerskie połączone z treningiem w ramach projektu Espolitica, którego celem jest wzmocnienie głosu młodych kobiet w życiu publicznym. Spotkaliśmy się na dwudniowym treningu w Madrycie w celu współpracy nad tworzeniem nieformalnych szkół dla liderek pragnących zaangażować się w działalność na rzecz społeczności lokalnych.
 
Jedną z pierwszych rzeczy, które były dla nas pilne było zapoznania się ze sobą poprzez różne aktywności „przełamujące lody,” gdyż od stycznia pracowaliśmy głównie online. Następnie wraz z partnerami z Włoch, Litwy, Portugalii, Słowenii, Malty, Hiszpanii, Turcji, Bułgarii wymienialiśmy się dobrymi praktykami, metodami oraz podejściami do edukacji politycznej.  Co za tym idzie, wymieniliśmy się również różnymi pomysłami, które moglibyśmy zaimplementować, a także opowiedzieliśmy jakiego typu aktywności już zdążyliśmy wymyślić. Mieliśmy także szansę pracować w mniejszych grupach, aby porozmawiać o problemach, z którymi nasze organizacje zmagają się na codzień. Każdy z nas mógł się wypowiedzieć, będąc wysłuchanym przez resztę, przez co wspólnie wymyśliliśmy rozwiązania do poprawy danych sytuacji. 
 
Drugiego dnia mieliśmy okazję wysłuchać na czym polega non-violent communication, którą przedstawiły nam nasze partnerki z Portugalii. Było to dla nas cenne doświadczenie, gdyż pozwoliło nam zauważyć, jak powinnismy rozmawiać z ludźmi, a zwłaszcza pracując nad projektami europejskimi i lokalnymi. 
Oprócz tego mieliśmy również szansę dowiedzieć się więcej na temat gender mainstreaming, to znaczy wielu terminów związanych z równością płci. Nasza przedstawicielka, Dagmara, wzięła czynny udział w dyskusjach i zainspirowała resztę uczestników swoją wiedzą na tematy związane z gender i równouprawnieniem.
Monika, wiceprezeska naszego Stowarzyszenia, miała również okazję przedstawić naszym partnerom dobre praktyki naszej organizacji – różne projekty, które miały na cele podniesienie kompetencji i pewności siebie kobiet na przestrzeni ostatnich 20 lat. 
 
Już niebawem otworzymy w Sosnowcu nieformalną akademię liderek, wracając do edukacji obywatelskiej i politycznej kobiet, która zawsze stanowiła trzon naszej działalności. Łącznie w naszych szkołach weźmie udział 150 młodych kobiet.