BEZPIECZNE MIEJSCE2022-10-03T13:35:58+02:00

Międzynarodowy projekt „BEZPIECZNE MIEJSCE” – poświęcony jest szeroko rozpowszechnionemu zjawisku przemocy domowej w krajach bałtyckich, a w szczególności wspieraniu kobiet, które coraz częściej padają ofiarą przemocy w czasie pandemii COVID-19, a także edukacji zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w tym obszarze i szkoleniem osób zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom przemocy. 

Projekt realizowany jest od 1 września 2021 r. do 1 października 2022 r. z funduszy Rady Państw Morza Bałtyckiego. Organizacją wiodącą jest: Active Youth (Litwa), organizacje partnerskie: MARTA Centre (Łotwa) oraz Kompetenta Unga (Szwecja) i Stowarzyszenie Aktywne Kobiety (Polska).


PROBLEM

Według badań FRA SURVEY 2020, średnio 1 na 3 kobiety (od 15 r.ż.) w państwach Unii Europejskiej przynajmniej raz w życiu doświadczyło przemocy fizycznej i/lub seksualnej. Globalna pandemia COVID-19 pogłębiła istniejące już nierówności i przyczyniła się do drastycznego zwiększenia się liczby przypadków przemocy wobec kobiet we wszystkich krajach UE (UN WOMEN, 2020).

CEL PROJEKTU

 • Zbadanie, jak zmieniło się bezpieczeństwo kobiet w czasie pandemii COVID-19
 • Dostarczenie grupom docelowym wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązania problemu społecznego, jakim jest przemoc wobec kobiet i skutecznego wsparcia osób dotkniętych przemocą domową
 • Stworzenie bezpiecznego miejsca dla kobiet, w którym będą mogły swobodnie rozwijać swoje zainteresowania i dzielić się swoimi uczuciami.
 • Inspirowanie i wymienianie najlepszymi praktykami z osobami, które na co dzień angażują się w niesienie pomocy ofiarom przemocy domowej

GRUPY DOCELOWE

 • Młode kobiety, w szczególności z doświadczeniami przemocy domowej
 • Pracownicy instytucji i organizacji pomagającym osobom dotkniętym przemocą domową
 • Osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy w tym obszarze tematycznym

 PLAN DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

 •  Spotkanie inauguracyjne online: 09/2021
 •  Międzynarodowe webinaria: 10/2021 – 3/2022
 •  Międzynarodowa konferencja w Kłajpedzie: 25/11/2021
 •  5-dniowe szkolenie w Kownie: 01/2022
 •  Wizyta terenowa w Centrum MARTA: 3/2022
 •  Działania lokalne na Łotwie i w Polsce: 5-8/2022
 •  Upowszechnianie wyników badań – 5-8/2022
 •  Spotkanie podsumowujące projekt online: 9 – 10/2022

OBJAŚNIENIE KLUCZOWYCH DZIAŁAŃ: 

 • Badania

Podmiotem odpowiedzialnym za to działanie jest Kompetenta Unga, zadaniem partnerów projektu jest przeprowadzenie badań w swoich krajach, w celu wypracowania najlepszych praktyk w zakresie zwalczania przemocy domowej, skutków pandemii Covid-19 oraz innowacyjnych metodologii pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową.
Rezultaty: przedstawienie wyników badań podczas wizyty terenowej w Centrum MARTA, wymiana wiedzą i dobrymi praktykami oraz wykorzystane ich do celów upowszechniania.

 • Cztery międzynarodowe seminaria internetowe

Odpowiedzialne za to działanie jest Stowarzyszenie Aktywna Młodzież, ale wszyscy partnerzy są w nie aktywnie zaangażowani. W każdym webinarium bierze udział około 20-35 uczestników, którzy mają okazję do pogłębienia swojej wiedzy na temat przemocy domowej
Rezultaty: pozyskanie wiedzy na temat przemocy domowej i wykorzystanie tego doświadczenia w życiu codziennym.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu z webinaru pt. „Przemoc wobec kobiet po pandemii COVID-19”

 • Międzynarodowa konferencja w Kłajpedzie z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Stowarzyszenie Aktywna Młodzież jest odpowiedzialne za to działanie, jednak każdy kraj partnerski zapewnia pomoc w poszukiwaniu ekspertów do zaplanowanej konferencji dla około 50 uczestników.
Rezultaty: uczestnicy mogli uczyć się od ekspertów na temat przemocy domowej i mogą wykorzystywać zdobytą wiedzę w życiu codziennym.

 • Wizyta terenowa w Centrum MARTA

Za realizację tego działania jest odpowiedzialne Centrum MARTA, natomiast zadaniem partnerów projektów jest wysłanie osób na wizytę terenową do Łotwy.
Rezultaty: wizyta w Centrum MARTA i zapoznanie się z jego pracą w zakresie przemocy domowej. W czasie spotkania zaprezentowane zostały wyniki fazy badawczej, co pozwoliło na wymianę wiedzy i dobrych praktyk między organizacjami partnerskimi.

W dniach 7-9 kwietnia nasze reprezentantki uczestniczyły w projekcie A Safe Space, w ramach którego odwiedziły trzy organizacje pozarządowe, w tym naszą organizację partnerską Centrs MARTA.
 
Podczas spotkania z Centrs MARTA, miałyśmy okazję dowiedzieć się więcej na temat ich działań, aby pomóc kobietom, które zmagają się z przemocą na różnych płaszczyznach. Zapoznały nas również z różnymi sposobami i narzędziami, które mają na celu pomóc ofiarom przemocy.
 
Centrs MARTA jest jedyną instytucją na rzecz praw kobiet na Łotwie. Organizacja świadczy profesjonalne usługi socjalne, prawne, psychologiczne pełnoletnim ofiarom przemocy i handlu ludźmi, zapewnia pomoc kobietom i ich dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Opracowują również i wdrażają programy dla młodzieży, mające na celu ograniczenie przemocy wśród młodych ludzi i zapewnienie szkoleń dla edukatorów.

Następnie udałyśmy się na spotkanie z jedynym stowarzyszeniem na Łotwie, działającym na rzecz osób LGBT+. Mozaika to stowarzyszenie założone w 2006 roku. Od tamtego czasu osoby członkowskie zajmują się promowaniem równości, walką o prawa osób LGBT+, edukowaniem społeczeństwa oraz organizowaniem wydarzeń kulturalnych przekładających szczególną uwagę na poszerzanie wiedzy w zakresie prewencji zdrowia.

Na spotkaniu z Mariką Kacare poruszaliśmy m.in. tematy związane z pozytywnymi zmianami świadomości społecznej, jakie w ostatnich latach miały miejsce na Łotwie. Rozmawialiśmy o zmianach w polityce kraju oraz nadziejach z nimi związanymi. Poznaliśmy również historię pierwszych łotewskich Marszów Równości i plany na ich przyszłe edycje.
 
Kolejnym z miejsc, odwiedzonych przez nasze reprezentantki w ramach projektu A Safe Space było Centrum Doradztwa kryzysowego Skables. Towarzystwo Skables powstało w 1997 roku jako Telefon Zaufania, a samo Centrum powstało dwa lata później. Było to pierwsze profesjonalne centrum interwencji kryzysowej na Łotwie.
 
Obecnie centrum oferuje pomoc psychologiczną 24h dla mieszkańców Rygi, zapewnia również całodobowy telefon dla dzieci i dorosłych w sytuacjach kryzysowych. Ponadto Centrum współpracuje z innymi organizacjami pomocowymi na Łotwie np. z policją, szpitalami, opieką społeczną i innymi organizacjami pomocy psychologicznej. Działania Skables to również prowadzenie szkoleń dla innych organizacji, koordynuje grupy wsparcia, wdraża projekty pozytywnie wpływające na poprawę usług socjalnych na Łotwie.
 
Przedstawiciel Skables opowiedział nam o funkcjonowaniu Centrum, wielu działaniach, szczególnie edukacyjnych oraz tych związanych z pomocą Ukrainkom i Ukraińcom zmagającym się z okrucieństwem wojny w ich kraju.
 
 
Więcej informacji na temat organizacji znajdziecie na ich stronach:
 • Działania lokalne

Działania lokalne są realizowane na Łotwie i w Polsce, ponieważ tamtejsi partnerzy są ekspertami w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Za realizację projektu odpowiedzialne są Centrum MARTA i Stowarzyszenie Aktywne Kobiety.
Rezultaty: osoby z doświadczeniami przemocy mają okazję nauczyć się jak radzić sobie z traumą, a młodzi pracownicy instytucji pomocowych zdobyć wiedzę o innowacyjnych metodach, które pomogą im  w przyszłej pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową.

Trening na Litwie wraz z konferencją wieńczącą projekt – wrzesień 2022

Miejsce spotkania: Wilno, Litwa
Grupa docelowa: młodzi specjaliści pracujący z przemocą domową/studenci, którzy chcą dowiedzieć się więcej na ten temat
Trenerzy: Pracownicy młodzieżowi, eksperci i psychologowie

 • Zajęcia szkoleniowe: Ice breaker games, trust games (codziennie trust games na rozpoczęcie dnia); warsztaty (mindfulness, prawa człowieka); cykl przemocy domowej i jego działanie; formułowanie planu bezpieczeństwa w celu pomocy ofiarom (ćwiczenie tworzenia planu może pomóc ofiarom zwizualizować, jakie kroki są potrzebne i przygotować się psychicznie); jakie są innowacyjne sposoby pracy z przemocą (dyskusja w grupach); kultura gwałtu i zgoda; wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy z przemocą wobec kobiet; przemoc domowa wobec osób tej samej płci dla włączenia społecznego; filmy dokumentalne, filmy o przemocy domowej i dyskusja; warsztaty empatii: dźwięki nadużycia.
 • Dodatkowe aktywności (w czasie wolnym): wizyta w pozarządowej organizacji kobiecej (centrum informacyjne kobiet), która działa na rzecz promowania równości płci, przezwyciężania przemocy wobec kobiet; wizyta w organizacji pozarządowej Vilniaus moterų namai (dom kobiet), która pomaga kobietom, które spotkały się z przemocą ze względu na płeć; wystawa muzealna, zwiedzanie Wilna.

Niezwykłe spotkania i warsztaty dla kobiet na Śląsku: wrzesień 2022

We wrześniu 2022 odbyły się niezwykłe warsztaty dla kobiet, które chcą wzmocnić swoje granice, asertywność, osobistą moc, skuteczną komunikację, poczucie bezpieczeństwa, siostrzeństwa i rozwinąć umiejętność sięgania po wsparcie. Harmonogram następujących spotkań znajduje się w poniższej prezentacji:

 

W ramach projektu „Bezpieczne miejsce” odbyły się warsztaty:

 • Krąg Kobiet Mocy z Gongami Tybetańskimi i tańcem spontanicznym
 • Warsztaty wokalnego rozwijania mocy i Krąg Pieśni z kakao ceremonialnym
 • Krąg Kobiet Mocy z tematem przewodnim baśni o Sinobrodym
 • Warsztaty asertywności z elementami Wendo
 • Warsztat malowania mandali Mocy kobiet – odbędą się 29 października

Warsztaty tematyczne, wzmacniająca grupa dla kobiet, darmowe sesje terapeutyczne

W październiku i listopadzie przygotowałyśmy dla kobiet szczególne aktywności – warsztaty tematyczne, wzmacniającą grupę dla kobiet oraz darmowe sesje terapeutyczne. Zachęcamy do udziału wszystkie kobiety z województwa śląskiego (i okolic). Wszystkie wydarzenia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety (ul. 3 Maja 11, Sosnowiec, wejście od podwórka od ul. Warszawskiej). Obowiązują zapisy.

Poniżej znajduje się harmonogram nadchodzących wydarzeń: