A SAFE PLACE PROJEKT2022-04-01T22:02:43+02:00

Międzynarodowy projekt „A SAFE PLACE” – poświęcony jest szeroko rozpowszechnionemu zjawisku przemocy domowej w krajach bałtyckich, a w szczególności wspieraniu kobiet, które coraz częściej padają ofiarą przemocy w czasie pandemii COVID-19, a także edukacji zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w tym obszarze i szkoleniem osób zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom przemocy. 

Projekt realizowany jest od września 2021 r. do października 2022 r. z funduszy Rady Państw Morza Bałtyckiego. Organizacją wiodącą jest: Active Youth (Litwa), organizacje partnerskie: MARTA Centre (Łotwa) oraz Kompetenta Unga (Szwecja) i Stowarzyszenie Aktywne Kobiety (Polska)

 


 

PROBLEM

 

Według badań FRA SURVEY 2020, średnio 1 na 3 kobiety (od 15 r.ż.) w państwach Unii Europejskiej przynajmniej raz w życiu doświadczyło przemocy fizycznej i/lub seksualnej. Globalna pandemia COVID-19 pogłębiła istniejące już nierówności i przyczyniła się do drastycznego zwiększenia się liczby przypadków przemocy wobec kobiet we wszystkich krajach UE (UN WOMEN, 2020)
 
 
CEL PROJEKTU
 
 • Zbadanie, jak zmieniło się bezpieczeństwo kobiet w czasie pandemii COVID-19
 • Dostarczenie grupom docelowym wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązania problemu społecznego, jakim jest przemoc wobec kobiet i skutecznego wsparcia osób dotkniętych przemocą domową
 • Stworzenie bezpiecznego miejsca dla kobiet, w którym będą mogły swobodnie rozwijać swoje zainteresowania i dzielić się swoimi uczuciami.
 • Inspirowanie i wymienianie najlepszymi praktykami z osobami, które na co dzień angażują się w niesienie pomocy ofiarom przemocy domowej

 

GRUPY DOCELOWE

 

 • Młode kobiety, w szczególności z doświdczeniami przemocy domowej
 • Pracownicy instytucji i organizacji pomagajacym osobom dotkniętym przemocą domową
 • Osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy w tym obszarze tematycznym

 

 

PLAN DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

 Spotkanie inauguracyjne online: 09/2021
 Międzynarodowe webinaria: 10/2021 – 3/2022
 Międzynarodowa konferencja w Kłajpedzie: 25/11/2021
 5-dniowe szkolenie w Kownie: 01/2022
 Wizyta terenowa w Centrum MARTA: 3/2022
 Działania lokalne na Łotwie i w Polsce: 5-8/2022
 Upowszechnianie wyników badań – 5-8/2022
 Spotkanie podsumowujące projekt online: 9 – 10/2022

 

 

OBJAŚNIENIE KLUCZOWYCH DZIAŁAŃ: 

 

 

 • Badania

Podmiotem odpowiedzialnym za to działanie będzie Kompetenta Unga, zadaniem partnerów projektu będzie przeprowadzenie badań w swoich krajach, w celu wypracowania najlepszych praktyk w zakresie zwalczania przemocy domowej, skutków pandemii Covid-19 oraz innowacyjnych metodologii pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową.
Rezultaty: przedstawienie wyników badań podczas wizyty terenowej w Centrum MARTA, wymiana wiedzą i dobrymi praktykami oraz wykorzystane ich do celów upowszechniania.

 

 

 • Cztery międzynarodowe seminaria internetowe

Odpowiedzialne za to działanie będzie Stowarzyszenie Aktywna Młodzież , ale wszyscy partnerzy będą w nie aktywnie zaangażowani. W każdym webinarium weźmie udział około 20-35 uczestników, którzy będą mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy na temat przemocy domowej
Rezultaty: uczestnicy zdobędą dogłębną wiedzę na temat przemocy domowej i będą wykorzystywać zdobyte doświadczenia w życiu codziennym.

 

 

 • Międzynarodowa konferencja w Kłajpedzie z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Stowarzyszenie Aktywna Młodzież będzie odpowiedzialne za to działanie, jednak każdy kraj partnerski zapewni pomoc w poszukiwaniu ekspertów, którzy wystąpią podczas konferencji, w której weźmie udział około 50 uczestników.
Rezultaty: uczestnicy będą uczyć się od ekspertów na temat przemocy domowej, aby później wykorzystywać zdobytą wiedzę w życiu codziennym.

 

 

 • Wizyta terenowa w Centrum MARTA

Za realizację tego działania będzie odpowiedzialne Centrum MARTA, natomiast zadaniem partnerów projektów będzie wysłanie osób na wizytę terenową do Łotwy.
Rezultaty: uczestnicy odwiedzą Centrum MARTA i zapoznają się z jego pracą w zakresie przemocy domowej. Zaprezentowane zostaną także wyniki fazy badawczej, co pozwoli na wymianę wiedzy i dobrych praktyk między organizacjami partnerskimi.

 

 

 • Działania lokalne

Działania lokalne będą realizowane na Łotwie i w Polsce, ponieważ tamtejsi partnerzy są ekspertami w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej. Za realizację projektu odpowiedzialne będą Centrum MARTA i Stowarzyszenie Aktywne Kobiety.
Rezultaty: osoby z doświadczeniami przemocy będą miały okazję nauczyć się jak radzić sobie z traumą, a młodzi pracownicy instytucji pomocowych zdobędą wiedzę o innowacyjnych metodach, które pomogą im  w przyszłej pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową.